Arkiv

Folkehelsemeldingen "mestring og muligheter": Folkehelseforeningen ved styreleder Jorid Grimeland var i Stortingets helse- og omsorgskomite torsdag 30.april 2015. Her er et lite resymé

 

Se innlegget her: Stortingets videoarkiv

 

Folkehelsemeldingen Mestring og mulighet

 

Folkehelsepolitikken må fokusere mer på å:

  1. styrke Folkehelsekompetansen i alle etater og sektorer på alle nivåer
  2. inkludere folkehelsekompetanse inn i alle utdanninger på universitets- og høgskolenivå
  3. stille krav til grunnleggende kunnskap/kjernekompetanseområder i bachelorutdanning i folkehelsearbeid og mastere i folkehelsevitenskap/helsefremming
  4. lærerløftet er ikke nok med faglig forbedring, men også fokus på å legge til rette for et godt læringsmiljø og se alle elevene for hva de kan ikke bare hva de ikke kan.
  5. ha et generelt perspektiv slik at samfunnet vårt tilrettelegges for inkludering og deltakelse for alle i utdanning, arbeid og fritid. Aktivitet som sådan - fremmer helse, ikke bare den fysiske aktiviteten. Se folkehelseforskning og forskning innen occupational sciences
  6. ha et naboskapsperspektiv i sitt regelverk knyttet til utbygginger så ikke alle i øvre delen av gradienten bor i samme området og alle i nedre av gradienten bor i et annet område. Her bør det også tas livsløpshensyn
  7. ha tilgjengelighet for alle overalt. (Bygninger, utearealer, utdanning, IKT, offentlig transport)
  8. utvikle et koordinerende rolle for folkehelsepolitikken på regjeringsnivå. Motto må være helse i alt alle gjør!

 

Folkehelsemeldingen har følgende kommentarer til Meld. St. 19 (2014-2015) har en styrke i at den uttaler at den utdyper Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen God helse-felles ansvar som i større grad har et samfunnsperspektiv.

Ad kompetanse

Folkehelsemeldingen Mestring og mulighet tar ikke opp behovet for kompetanse bredt som anbefalt av Folkehelseforeningen. Imidlertid henviser den til Med. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd - Samspill i praksis. Det er bra. Men det omfatter bare helse- og sosialfaglig utdanning. Det er ikke nok dersom vi ønsker i å videreutvikle vårt samfunn som er inkluderende for alle og som har sitt fokus også på mennesketråkk og kollektivtrafikk og ikke bare tilpasse utviklingen til bil.

Fylkeskommunens rolle

Det savnes en mer utdyping av fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet enn det som står i St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen God helse-felles ansvar og Folkehelseloven i denne meldinga Mestring og mulighet slik Fylkesmannen får utdypende beskrivelser om oppgaver.

Imidlertid dukker det opp forslag i Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner at ansvaret for tannhelsetjenesten for barn og unge overføres til kommunen samt at overføring av ansvar for videregående opplæring fra fylkeskommunen til kommunen vurderes etter kommune størrelse. Folkehelse nevnes en gang på side 59 knyttet bl.a. til kommunens ressursforvaltning og ikke til fylkeskommunen her heller.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

har i flere omganger blitt styrket de senere årene, senest i denne meldinga slik:» Styrkingen innebærer om lag 400–450 nye årsverk og vil være et vesentlig løft i kommunenes arbeid knyttet til familien, barn og ungdom,herunder oppfølging av gravide.» Det blir en utfordring for komiteen å følge opp i videre budsjettforhandlinger.