Arkiv

DE NORDISKE FOLKEHELSEFORENINGENE

 

De nordiske folkehelseforeningene er i dag alle medlemmer av The European Public Health Association (EUPHA). Historisk sett har noen av de nordiske foreningene eksistert lengre. EUPHA fungerer i dag som en paraplyorganisasjon for folkehelseforeninger og institutter fra 41 land. EUPHA utgir tidsskriftet European Journal of Public Health (EJPH). Et av de viktigste vitenskapelige tidsskriftene som de nordiske folkehelseforeningene deler, er Scandinavian Journal of Public Health.

The European Public Health Association

The European Public Health Association (EUPHA) er en paraplyorganisasjon for europeiske folkehelseforeninger og institutter. Organisasjonen ble etablert i 1992 av 15 medlemmer fra 12 land. I dag har EUPHA 71 medlemmer fra 41 land:

 • 40 ulike nasjonale folkehelseforeninger
 • 18 institusjonelle medlemmer
 • 9 europeiske NGOs
 • 3 individuelle medlemmer
 • 1 internasjonal medlem

EUPHA er en internasjonal og tverrsektoriell ikke-statlig organisasjon, som samler 14 000 eksperter, praktikere, forskere o.l. innen folkehelsearbeid og folkehelsevitenskap. Organisasjonen legger til rette for en arena hvor medlemmer kan utveksle kunnskap og erfaringer mellom profesjonelle fagmiljø og samarbeid på tvers av landegrenser. EUPHA oppfordrer alle til å ha en tverrfaglig tilgang til folkehelse.

EUPHA jobber i det man kaller «Pillar networks» (oversatt: søylene). Disse er en del av 2014-2020 strategien til organisasjonen. De fire pillar-netverkene tar for seg ulike aspekter av folkehelsearbeid:

 • Forskning (reasearch)
 • Politikk (policy)
 • Praksis (practice)
 • Opplæring og utdanning (training and education)

EUPHA beskriver sin rolle og oppgave som: (1) å legge til rette for og (2) være en sterk stemme for folkehelsenettverket. EUPHA ønsker å øke synligheten av kunnskapen som foreligger og forsterke evnen/kapasiteten (capacity) hos fageksperter innen folkehelse, og har som mål å påvirke EU. Kilde: http://www.eupha.org/index.php

Scandinavian Journal of Public Health

Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) er et internasjonalt tidsskrift og forum, og det offisielle tidsskriftet for de nordiske folkehelseforeningene. Tidsskriftet tar for seg folkehelse forskning og «policy» i fra de Nordiske landene og internasjonalt. SJPH ble første gang publisert i 1973, men da med et annet navn.

Tidsskriftet tar for seg temaer innen sosialmedisin, epidemiologi, folkehelse, og forskning innen helsetjenester og forebygging. SJPH er relevant for forskere og praktikere i den akademiske verden, sentrale myndigheter og helse- og omsorgsvesenet m.fl.

SJPH er som mange tidsskrifter «peer reviewed», som vil si at artikler inkludert i tidsskriftet har blitt gitt en ekstern fagvurdering. Kun artikler som oppfyller bestemte krav blir godkjent og publisert. Dette er en form for kvalitetssikring.

SAGE Publictions utgir 8 nummer av tidsskriftet per år, på vegne av Associations of Public Health in the Nordic Countries. Kilde: http://sjp.sagepub.com/

Norge – Norsk Forening for Folkehelse (folkehelseforeningen)

(Norwegian Public Health Association (NOPHA))

Målsettinger og planer

Folkehelseforeningen arbeider tverrfaglig for å øke forståelse og interessen for forskning, undervisning, formidling, politikkutforming, forvaltning og praksis innen folkehelse. Fokus settes på en helthetlig tilnærming til forhold som levekår, miljø, livsstil og helse. Foreningen har tre delmål:
Folkehelseforeningen skal være et møtested og en brobygger mellom forskere, praktikere, de som utformer politikk og de som driver frivillig arbeid innen feltet.
Folkehelseforeningen skal bidra til økt forståelse lokalt, nasjonalt og globalt for folkehelseperspektivet innen forskning, undervisning og forvaltning.
Folkehelseforeningen skal, i samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner innen folkehelsefeltet, være en drivkraft for å sette folkehelse på den politiske dagsorden.

Medlemmer
Folkehelseforeningen har omkring 220 medlemmer, hvorav ca. 50 er studenter/seniorer og ca. 30 er institusjoner.

Foreningens konferanser

Folkehelseforeningen arrangerer hvert år folkehelsekonferansen i samarbeid med Sunne kommuner.
Les mer på www.folkehelsekonferansen.no 

Hjemmeside

http://www.folkehelseforeningen.no/

Sverige – Svensk Socialmedicinsk Förening

(Swedish Association of Social Medicine)

Foreningen utgjør Svenska Läkaresällskapets seksjon for sosialmedisin, og er en spesialistforening innen Sveriges läkareförbund.

Målsettinger og planer

 • Fremme utvikling innen området sosialmedisin
 • Fungere som høringsinstans for sosialmedisinske spørsmål
 • Delta og påvirke samfunnsdebatten

Medlemmer

Foreningen består av 150 medlemmer med ulik yrkesbakgrunn, om omtrent halvparten av disse er leger. Medlemmene deler felles interesse for spørsmål som berører samspillet mellom menneskers helse og sykdom og samfunnet.

Foreningens konferanser

Nettsidens første side har informasjon om konferanser og kurs som kan interessere forskere og praktikere innen sosialmedisin.

Hjemmeside

http://www.socialmedicin.se/

Danmark – Dansk Selskab for Folkesundhed

(Danish Society of Public Health)

Målsettinger og planer

Formål:

 • Arbeide for å fremme befolkningens helse
 • Forebygge sykdom
 • Begrense konsekvensene av sykdom
 • Minske helseforskjeller mellom ulike grupper i samfunnet

Selskapet jobber for:

 • Å fremme kunnskap om og innsikt i folkehelse så vel i offentlighet, som i relevante organer, forvaltningsmessige sammenhenger mv.
 • Å fremme forskning og utdannelse, herunder videre- og etterutdannelse innen området
 • Å bidra til å utvikle og understøtte bruken av metoder til å forbedre vilkårene for utsatte grupper
 • Å fremme organisering og planlegging av et helsevesen som skaper sammenheng for borgere med konstatert sykdom og nedsatt funksjonsevne

Selskapet gir deltar i debatten om folkehelse og gir blant annet høringssvar.

Medlemmer

Selskapet er tverrfaglig og inkluderer medlemmer som enkeltpersoner og organisasjoner, som har interesse for utvikling og forskning innen folkehelse.

Foreningens konferanser

Selskapet arrangerer det de kaller de årlige Folkesundhedsdager og «Gå hjem møter»/temamøter.

Hjemmeside

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/

Finland – Socialmedicinska föreningen rf.

(Society for Social Medicine in Finland)

Foreningen ble etablert i 1968.

Målsettinger og planer

 • Fremme forskning og utdannelse i sosialmedisin og folkehelse
 • Påvirke helsepolitikken gjennom å arrangere seminarer, sammenkomster og konferanser, og utgi et eget tidsskrift (som inneholder vitenskapelige artikler på finsk eller svensk med sammendrag på engelsk)

Medlemmer

Foreningen er en nasjonal tverrvitenskapelig forening for forskere og andre interesserte i folkehelsespørsmål. Medlemstallet er ca. 500.

Foreningens konferanser

Informasjonen på nettsiden dere står hovedsakelig skrevet på finsk, og det er derfor vanskelig å se hva som er satt opp av konferanser, kurs mv. Det fremkommer av det står på svensk at foreningen arrangerer konferanser, seminarer mv.

Hjemmeside

http://www.socialmedicine.fi/english