Stiftelsen Dam logo

Søk prosjektmidler fra stiftelsen Dam gjennom Folkehelseforeningen

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om prosjektmidler fra Dams helse-, utviklings- ekspress og forskningsprogram, særlig for befolkningsrettede tiltak og prosjekter innen miljø og helse.

Det foreligger fire typer søknader: Forsknings-, utviklings-, helse- og ekspress søknader.

Forskning sendes inn en gang i året og finansierer phd- eller postdoktorstillinger. Vanligvis søker det om tre-årige prosjekter.

Utvikling sendes inn en gang i året. Her kan søkes om fra 400 000 og til 1,5 millioner kroner over 4 år til helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge.

Helse har ingen søknadsfrist. Det kan søkes om opptil 400 000 kroner til tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge.

Ekspress har ingen søknadsfrist. Her kan  medlemmer (enkeltpersoner og organisasjoner) i Folkehelseforeningen søke om opptil 40.000 kroner til enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet 

Våre fagfolk bidrar i utviklingen og kvalitetssikringen av søknadene. Pga stor pågang, og at arbeidet gjøres på frivillig basis får våre medlemmer første prioritet i dette viktige utviklingsarbeidet. Men, vi tar imot henvendelser fra alle med stor glede.  

Folkehelseforeningen vil prioritere:

1. Prosjekter for befolkningsrettede tiltak og prosjekter innen miljø og helse. Eksempler på relevante temaer er:

 • Gode nærmiljø
 • Universell design
 • Mestring og trivsel for alle barn og unge
 • Reduserte sosiale helseforskjeller blant barn og unge
 • Deltakelse i arbeidslivet
 • Innsats der folkehelse- og levekårsutfordringene er størst
 • Samordnet folkehelsearbeid
 • FNs bærekraftmål


2. Prosjekter som følger retningslinjene og innfrir kravene til Stiftelsen Dam.

3. Prosjekter som er gjennomførbare. Det vil si at prosjektet har solid faglig forankring, god brukermedvirkning og at det er tidsmessig og økonomisk realistisk.

Les mer om hva Folkehelseforeningen beskriver som folkehelsearbeid.

Nærmere om forskningssøknader 2023

Skissesøknad (frist 3. februar 2023, kl 13.00)

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Første trinn er å sende inn en kort beskrivelse av prosjektet (max en side) til prosjektkoordinator Johan Lund, for en vurdering om Folkehelseforeningen ønsker å gå videre med  søknaden. Vi  relevansvurderer ditt prosjekt mot både våre prioriteringer og Dams fastsatte krav og prioriteringer i utlysningen. Du vil få svar så fort som mulig. 

Andre trinn er å sende en skissesøknad. Vi gir deg en tilgang til Skissesøknadsskjemaet som åpnes 15. november 2022 i søknadsportalen til Stiftelsen Dam. Folkehelseforeningens interne frist for skissesøknad i Damnett er onsdag 3. februar klokken 13.00 (absolutt frist). Folkehelseforeningens arbeidsgruppe for forskning kvalitetsikrer alle innkomne skissesøknader innen organisasjonen sender dem videre i søknadsportalen før Dams frist 15. februar. Skissesøknadene blir deretter fagfellevurdert av Dam.

Utvidet søknad (26. mai 13.00)
Tredje trinn. Utvalgte søkere får svar fra Dam den 14. april og blir invitert til å sende en utvidet søknad. Folkehelseforeningens interne frist for utvidet søknad i Damnett er onsdag 26. mai klokken 13.00 (absolutt frist). Prosjektets forventede verdi for folkehelsearbeidet og de brukerne som eventuelt er involvert skal tydelig fremkomme i søknaden. Folkehelseforeningen kommer derfor med innspill til samarbeid, brukermedvirkning og begrunnelse for å støtte søknaden og foretar innsending før Dams endelige frist, 10. juni. Søknadene blir deretter fagfellevurdert av Dam. Dam offentliggjør tildelingen 15. oktober 2023.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med utkast til søknadsskjema i forkant. Se generell informasjon (formål, viktige datoer og FAQ) om Stiftelsen Dam sitt program for Forskning. Det finnes også på YouTube et nettmøte om Stiftelsen Dams tilskuddsordning for forskningsprosjekter – der forklares alt du må vite for å søke midler.

Spørsmål kan rettes til eller

Frister for Forskningssøknader 2023

Du kan sende inn en beskrivelse av prosjektet (max en side) til for at vi skal ta stilling til til ditt prosjekt, når du vil i løpet av året. Vi svarer så fort som mulig. 

 • 03. februar: Intern søknadsfrist til Folkehelseforeningen
 • 15. februar: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Skissesøknad 
 • 14 april: Utvalgte søkere inviteres til å sende inn full søknad
 • 26. mai: Intern søknadsfrist til Folkehelseforeningen – full søknad
 • 10. juni: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Forskningsprosjekt- Full søknad
 • 15. oktober: Svar på full søknad

 

Nærmere om søknader til utviklingsprogrammet 2023 

Gjennom programmet Utvikling kan du motta støtte til  tidsavgrensede helseprosjekter og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det kan søker om fra 400 000 til 1,5 millioner for opptil 4 år. 

Første trinn er å sende inn en kort prosjektbeskrivelse (max 1 side) til Johan Lund, . Dette er grunnlag for å avgjøre om Folkehelseforeningen vil gå videre med prosjektet og støtte deg i arbeidet med søknaden. 

Andre trinn er å sende en skissesøknad. Vi gir deg en tilgang til Skissesøknadsskjemaet som åpnes 15. september 2022 i søknadsportalen til Stiftelsen Dam. Folkehelseforeningens interne frist for skissesøknad i Damnett er onsdag 1. november klokken 13.00 (absolutt frist). Folkehelseforeningens arbeidsgruppe kvalitetsikrer alle innkomne skissesøknader innen vi sender dem videre i søknadsportalen før Dams frist 15. november. Skissesøknadene blir deretter fagfellevurdert av Dam.

Utvidet søknad (6. februar 13.00)
Tredje trinn. Utvalgte søkere får svar fra Dam den 6. februar og blir invitert til å sende en utvidet søknad. Folkehelseforeningens interne frist for utvidet søknad i Damnett er onsdag 16. mars klokken 13.00 (absolutt frist). Prosjektets forventede verdi for folkehelsearbeidet og de brukerne som eventuelt er involvert skal tydelig fremkomme i søknaden. Folkehelseforeningen kommer derfor med innspill til samarbeid, brukermedvirkning og begrunnelse for å støtte søknaden og foretar innsending før Dams endelige frist, 31. mars. Søknadene blir deretter fagfellevurdert av Dam. Dam offentliggjør tildelingen 15. juni 2023.

Nærmere om søknader til programmene  helse og ekspress

Gjennom Helseprogrammet kan du motta støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Programmet har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring. Folkehelseforeningen søker kun om midler gjennom denne ordningen sammen med medlemmer

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om midler til prosjekter, fra både Helse og Ekspress, som bedrer folkehelsen

Første trinn er å sende inn en kort beskrivelse av prosjektet (max en side)  til Johan Lund   Vi vurderer prosjektet internt i Folkehelseforeningen.  og gir beskjed om vil gå videre som søkerorganisasjon for ditt prosjekt.

Andre trinn. Dersom vi vurderer at vi kan gå videre med ditt prosjekt avtaler vi videre veiledning. I veiledningen vil du få hjelp til å beskrive prosjektideen på best mulig måte i malen til Stiftelsen Dam. Budsjettet er en viktig del av prosjektveiledningen. Deretter sendes det en fullstendig søknad  til oss. Vi vil eventuelt ta kontakt for å presisere/forbedre søknaden før vi sender den videre til Dam. 

Tredje trinn. Vi venter på svar. Det er korte svarfrister på begge ordningene.

Frister for programmet utvikling OBS! Kun en søknadsfrist pr. år 

Send inn en beskrivelse av prosjektet (max en side) til Johan Lund, for at Folkehelseforeningen skal ta stilling til om vi ønsker å gå videre med en søknad til Dam.

 • 15. september: Åpning av søknadsskjema
 • 01. november: Intern søknadsfrist til Folkehelseforeninge
 • 15. november: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Skissesøknad
 • 06. februar: Utvalgte søkere inviteres til å sende inn full søknad
 • 16. mars: Intern søknadsfrist til Folkehelseforeningen – full søknad
 • 31. mars: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Full søknad
 • 15. juni: Svar på full søknad 

 

Frister for programmene Helse og Ekspress 

Send en kort beskrivelse av prosjektet (max en side) til Johan Lund, slik at Folkehelseforeningen kan ta stilling til om vi ønsker å gå videre med en søkanden til DAM. 

 • Søknader sendes inn fortløpende i 2022/2023 
 • DAM gir svar på søknaden innen 45 dager 

OBS! Når det gjelder Ekspress vurderer vi kun interne søknader, sammen med medlemmer  i Folkehelseforeningen. 

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg