Stiftelsen Dam logo

Søk prosjektmidler fra stiftelsen Dam gjennom Folkehelseforeningen

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om prosjektmidler fra Dams helse- og forskningsprogram, særlig for befolkningsrettede tiltak og prosjekter innen miljø og helse.

Det foreligger to typer søknader: Forskningssøknader og Helsesøknader. Under forklarer vi om søkeprosessen og frister for å søke.

Folkehelseforeningen vil prioritere:

1. Prosjekter for befolkningsrettede tiltak og prosjekter innen miljø og helse. Eksempler på relevante temaer er:

 • Gode nærmiljø
 • Universell design
 • Mestring og trivsel for alle barn og unge
 • Reduserte sosiale helseforskjeller blant barn og unge
 • Deltakelse i arbeidslivet
 • Innsats der folkehelse- og levekårsutfordringene er størst
 • Samordnet folkehelsearbeid
 • FNs bærekraftmål


2. Prosjekter som følger retningslinjene og innfrir kravene til Stiftelsen Dam.

3. Prosjekter som er gjennomførbare. Det vil si at prosjektet har solid faglig forankring, god brukermedvirkning og at det er tidsmessig og økonomisk realistisk.

Les mer om hva Folkehelseforeningen beskriver som folkehelsearbeid.

Nærmere om forskningssøknader 2022

Skissesøknad (frist 3. februar 13.00)
Første trinn er å kontakte prosjektkoordinator Johan Lund () for å avtale et telefonmøte for å vurdere om søknaden kan sendes gjennom Folkehelseforeningen. Deretter sendes en skissesøknad som Folkehelseforeningen relevansvurderer mot både våre prioriteringer og Dams fastsatte krav og prioriteringer i utlysningen. Skissesøknadsskjemaet åpnes 2. januar og fylles ut i søknadsportalen til Stiftelsen Dam: Damnett. Folkehelseforeningens interne frist for skissesøknad i Damnett er onsdag 3. februar klokken 13.00 (absolutt frist). Folkehelseforeningens skissegruppe kvalitetsikrer alle innkomne skissesøknader innen organisasjonen sender dem videre i søknadsportalen før Dams frist 15. februar. Skissesøknadene blir deretter fagfellevurdert av Dam.

Utvidet søknad (26. mai 13.00)
Utvalgte søkere får svar fra Dam den 14. april og blir invitert til å sende en utvidet søknad. Folkehelseforeningens interne frist for utvidet søknad i Damnett er onsdag 26. mai klokken 13.00 (absolutt frist). Prosjektets forventede verdi for folkehelsearbeidet og de brukerne som eventuelt er involvert skal tydelig fremkomme i søknaden. Folkehelseforeningen kommer derfor med innspill til samarbeid, brukermedvirkning og begrunnelse for å støtte søknaden og foretar innsending før Dams endelige frist, 10. juni. Søknadene blir deretter fagfellevurdert av Dam. Dam offentliggjør tildelingen 15. oktober 2021.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med utkast til søknadsskjema i forkant. Se generell informasjon (formål, viktige datoer og FAQ) om Stiftelsen Dam sitt program for Forskning. Det finnes også på YouTube et nettmøte om Stiftelsen Dams tilskuddsordning for forskningsprosjekter – der forklares alt du må vite for å søke midler.

Spørsmål kan rettes til

Frister for Forskningssøknader 2022

 • 2. januar: Åpning av søknadsskjema
 • Januar: Ta kontakt med Folkehelseforeningen for å få skjema for å beskrive prosjektet
 • 20. Januar: Frist for innsending av skjemaet som beskriver prosjektet som grunnlag for om vi vil gå videre
 • 3. februar: Intern søknadsfrist til Folkehelseforeningen
 • 15. februar: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Skissesøknad
 • 14. april: Utvalgte søkere inviteres til å sende inn full søknad
 • 26. mai: Intern søknadsfrist til Folkehelseforeningen – full søknad
 • 10. juni: Søknadsfrist Stiftelsen Dam – Forskningsprosjekt- Full søknad
 • 15. oktober: Svar på full søknad
 • 1. desember: Fremdriftsrapportering.

Nærmere om søknader til helseprogrammet våren 2022

Formålet med Helseprogrammet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helseprosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om midler til folkehelseprosjekter (les mer om hva Folkehelseforeningen beskriver som folkehelsearbeid). Frist for søknad til Folkehelseforeningen er 25. februar kl. 1300. Ta kontakt til i løpet av januar/februar for å få tilsendt et skjema som skal beskrive og forklare prosjektet som grunnlag for Folkehelseforeningens vurdering om vi vil gå videre med prosjektforslaget. Skjemaet må sendes Folkehelseforeningen senest 11. februar 2022.

Dette er søknadsprosessen:

Frister for Helsesøknader vår 2022

 • 2. januar: Åpning av søknadsskjema
 • Januar/februar: Ta kontakt med Folkehelseforeningen for å få skjema for å beskrive prosjektet
 • 11. februar: Frist for innsending av skjemaet som beskriver prosjektet som grunnlag for om vi vil gå videre
 • 25. februar: Intern søknadsfrist til Folkehelseforeningen
 • 15. mars: Søknadsfrist Helse vår
 • 15. juni: Svar på Helse-søknader vår.


Frister for Helsesøknader høst 2022

 • 2. juni: Åpning av søknadsskjema
 • Juni/august: Ta kontakt med Folkehelseforeningen for å få skjema for å beskrive prosjektet
 • 11. august: Frist for innsending av skjemaet som beskriver prosjektet som grunnlag for om vi vil gå videre
 • 25. august: Intern søknadsfrist til Folkehelseforeningen
 • 15. september: Søknadsfrist Helse DAM-stiftelsen
 • 15. desember: Svar på Helse-søknader høst.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg