Samarbeidspartnere

Folkehelseforeningen vil være en sentral aktør i utviklingen av folkehelsearbeidet, nasjonalt og internasjonalt. I dag samarbeider vi med mange, men vil invitere flere med i fellesskapet. Ta kontakt med oss dersom du eller din organisasjon ønsker å være med.

Nasjonale samarbeidspartnere

Vi har laget samarbeidsavtaler med tre fire organisasjoner/nettverk. Vi møtes jevnlig for å holde oss orientert om hverandres arbeid, søke samarbeid og støtte hverandre:

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) er et faglig nettverk innen miljørettet helsevern med mål om å styrke det helsefremmende og forebyggende muljørettede miljørettede folkehelsearbeidet på lokalt og nasjonalt plan.

Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming (NetHelsefremming) er et nettverk for forskere og lærere ved høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner. Nettverket arbeider for å styrke bevissthet rundt forskning og utdanning om helsefremming ved universiteter og høyskoler, og i samfunnet generelt i Norge. Helsefremming utgjør sammen med forebygging folkehelsearbeidet i Norge.

Sunne kommuner (SK) er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Det er en del av nettverket WHO Healthy Cities, og jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn det er godt, sunt og trygt å leve i.

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en uavhengig, ideell organisasjon og et nasjonalt kontakt-, formidlings- og samarbeidsorgan. Målet er å forebygge ulykker og fremme skadeforebyggende arbeid, gjennom informasjons- og samarbeidstiltak.

Nordiske samarbeidspartnere

Vi samarbeider med de fire andre nordiske folkehelseforeningene om å eie og utgi Scandinavian Journal of Public Health:

  • Danmark – Dansk Selskab for Folkesundhed
  • Finland – Socialmedicinska föreningen
  • Island (foreningen er for tiden passiv)
  • Sverige – Svensk Socialmedicinsk Förening

Europeiske og internasjonale samarbeidspartnere

Vi er medlemmer av:

European Public Health Association (EUPHA)
Den europeiske folkehelseforeningen er en paraplyorganisasjon for folkehelseforeninger og institutter i Europa. EUPHA ble grunnlagt i 1992 av 15 medlemmer (12 land). EUPHA har nå 81 medlemmer fra 47 land hvorav 40 er nasjonale folkehelseforeninger. Til sammen samler EUPHA rundt 19000 folkehelseeksperter for faglig utveksling og samarbeid i hele Europa.

Vi deltar aktivt i forskjellige faglige seksjoner, i arbeidsgruppe for strategiutvikling og i Governing Board, EUPHAS høyeste organ som møtes en gang i året og vedtar budsjetter og arbeidsprogram.

World Federation of Public Health Associations (WFPHA)
WFPHA er en internasjonal, ikke-statlig organisasjon som består av ca. 115 medlemmer, for det meste tverrfaglige nasjonale folkehelseforeninger. WFPHA representerer dermed rundt 5 millioner helsepersonell fra hele verden. Det er det eneste verdensomspennende faglige organisasjon på det brede folkehelseområdet. WFPHAs oppdrag er å fremme og beskytte den globale folkehelsen.

Vi deltar i WFPHAs Policy Committee og sitter som europeisk medlem i Governing Council.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg