Om oss

Vi er en medlemsforening som arbeider for å:

  • fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet
  • forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter
  • bygge broer mellom kunnskap og praksis og aktører på folkehelsefeltet
  • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt
folkehelsearbeid-2022

Folkehelse - forebyggende og helsefremmende arbeid

I folkehelseloven er folkehelse definert som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning». Når folkehelsen forbedres, får hver enkelt av oss lavere risiko for uhelse. Folkehelse handler også om hvor god helsen vår er – hvor lenge og godt vi lever – og hvordan de gode leveårene er fordelt. Riktig utformet politikk kan omfordele våre muligheter for god helse.

Helsefremmende arbeid handler om forhold som har betydning for helsen for individer, miljø, lokalsamfunn,  storsamfunn og politikk. Helsefremmende arbeid er et sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og inkluderer alle samfunnssektorer, ikke bare i helsesektoren. Hovedfokuset rettes mot faktorer som fremmer folks helse – salutogenese – og i mindre grad risikofaktorer for sykdom. Sentrale innsatsområder er myndiggjøring (empowerment), utjevning av sosial ulikhet, helsefremmende politikk og helsepedagogikk.

Vil du lære mer om folkehelse og helsefremmende arbeid? 

Her kan du se en film der Geir Sverre Braut underviser om folkehelse og helsefremmende arbeid. 

Geir Sverre er professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnstryggleik ved Universitetet i Stavanger. Han er også nestleder i Folkehelseforeningens styre. 

For strategiperioden 2018 – 2022 har foreningen tre hovedmål:

brobygging-2022

Brobygging

Folkehelseforeningen er et møtested og en brobygger mellom forskere, praktikere, næringslivet, frivillige organisasjoner og politikere.

hub-2022

Samarbeid

Folkehelseforeningen er en samarbeidspartner nasjonalt, og er representert på nordiske, europeiske og globale arenaer.

bok-liten-2022

Kunnskapsformidling

Folkehelseforeningen bidrar til å implementere folkehelse innen forskning, utdanning, formidling og forvaltning.

Last ned våre vedtekter eller vår siste arbeidsplan. Dersom du finner noe du er interessert i eller vil bidra med, ta kontakt med oss.

Medlemskap

Folkehelseforeningen er til for deg som arbeider med eller er interessert i å fremme helse og trivsel i befolkningen. 21.02.23 er vi 278 medlemmer: 51 av dem er organisasjoner (som representerer godt over 100.000 mennesker)

Medlemmene kommer fra alle sektorer innen folkehelsefeltet: sentral og lokal forvaltning, høyskoler og universiteter, fra kommunalt folkehelsearbeid og frivillige organisasjoner. 

I 2023 har vi som mål å øke antall medlemmer, slik at vi blir en enda sterkere medlemsorganisasjon som setter fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge. 

Bli medlem i Folkehelseforeningen

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet velger foreningens styre.

Last ned:

Arbeidsplan 2022

Årsmelding 2021

arsmotet-2022

Administrasjon

annica østberg

Annica Øygard

Generalsekretær
mob: 954 95 003

Annica har sosialfaglig bakgrunn. Hun er en nettverksbygger, prosessleder og administrator med hjerte for samhandling for god folkehelse. Annica har lang fartstid med administrasjon av frivillig arbeid i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Stiftelsen Nittedal Frivilligsentral og i Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM, forgjengeren til Frivillighet Norge). I tillegg har hun arbeidet som rådgiver i Helsedirektoratet samt folkehelse- og SLT-koordinator i Nittedal kommune. Før hun begynte i Folkehelseforeningen var hun daglig leder for Stiftelsen Det er mitt valg.

Annica startet i jobben som generalsekretær i Folkehelseforeningen 1. januar 2022.

Johan Lund, generalsekretær 2012 - 2021

Johan Lund

Ass. generalsekretær og æresmedlem
mob: 957 59 850

Johan har faglig bakgrunn fra teknologi, sosiologi og doktorgrad i samfunnsmedisin. Han har siden 1977 arbeidet med skaderegistrering og forebygging av ulykker, særlig barne-, eldre-, hjem og fritidsulykker. Han har arbeidet ved Statens institutt for forbruksforskning, Forbruker og administrasjons-departementet, Helseetaten i Oslo kommune, Folkehelseinstituttet, Skadeforebyggende forum, Institutt for helse og samfunn, UiO og Helsedirektoratet. Johan Lund er nå tilknyttet Folkehelseinstituttet som skadeforsker. Han har vært generalsekretær for Folkehelseforeningen i perioden  2013 – 2021.

Styret

Viser portrettfoto av en dame med mørkt hår, lys hud, sort øyesminke rundt øynene.

Jorid Grimeland

Styreleder
lill.grimeland(at)gmail.com
Tlf: 908 40 024

Jorids profesjonsutdanning er fysioterapi med en master i folkehelsevitenskap. Hun har erfaring fra sykehus, kommune, bedriftshelsetjeneste, Helsedirektoratet. Før hun ble pensjonist, våren 2022, jobbet hun som lektor ved OsloMet med ansvar for emnet International Public Health for flere profesjonsutdanninger i Fakultet for helsevitenskap. Hun har tidligere også jobbet sammen med NMBU og deres Master i folkehelsevitenskap.

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut

Nestleder
gsb(at)sus.no
Tlf: 515 37 776

Geir Sverre er seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og er professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnstryggleik ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.med. (1980), spesialist i samfunnsmedisin (1997) og har folkehelseutdanning frå Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) i Göteborg (1991). Han har tidligare vore assisterande fylkeslege (1985–1994), fylkeslege i Rogaland (1994–2001) og assisterande direktør i Statens helsetilsyn (2001–2013).

Lasse Heimdal

Lasse Heimdal

Nestleder
lasse.heimdal(at)kirkens-sos.no
Tlf: 951 51 776

Lasse er generalsekretær i Kirkens SOS. Heimdal er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Han tidligere arbeidet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, hatt lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA.

Elise Fonn

Elise Fonn

Styremedlem / FHF Ung
elise.fonn90(at)gmail.com
Tlf: 971 33 063

Elise er en av tre nestledere i Folkehelseforeningen ung (FHFung). Hun er utdannet sykepleier fra tidligere HiOA (nåværende OsloMet), og har en master i folkehelsevitenskap fra NMBU. Elise har arbeidserfaring fra folkehelsearbeid og miljørettet helsevern i bydel og kommune, samt erfaring fra arbeid i ulike deler av spesialist- og primærhelsetjenesten. Nå jobber hun med folkehelse, smittevern og miljørettet helsevern i bydel Sagene, og er for tiden delvis frikjøpt av Helseetaten til arbeid med ny folkehelsestrategi for Oslo. Hun har i tillegg erfaring fra frivillig arbeid og er hovedtillitsvalgt i Samfunnsviterne.

Steinar Krokstad

Steinar Krokstad

Styremedlem
steinak(at)ntnu.no
Tlf: 952 19 227

Steinar er professor i sosialmedisin ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har vært spesialist i allmennmedisin, og er nå spesialist i psykiatri i en bistilling ved Sykehuset Levanger.  Som leder av HUNT forskningssenter i 10 år, har han vært involvert i forebyggende og helsefremmende helsearbeid i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Krokstad er leder i Folkehelsealliansen i Trøndelag, med 38 ulike medlemsorganisasjoner i regionen. Han var med å etablere Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Levanger, og har siden sittet i styret for senteret. Han har også vært medlem i det nasjonale Fagråd for sosial ulikhet i helse for Helsedirektoratet. Han er en profilert skribent og debattant om sosial ulikhet i helse.

Ragnhild Storstein Spilker

Ragnhild Storstein Spilker

Styremedlem
ragnhild.spilker(at)fhi.no
Tlf: 907 64 709

Ragnhild har en master i Health economics, policy and management fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet en rekke år som sykepleier i rusomsorgen i Oslo kommune og Frelsesarméen. Siden 2008 har Ragnhild arbeidet med migrasjonshelse i tidligere NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse) og siden 2018 i Enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet. 

Ragnhild har under mange år hatt Folkehelsekonferansen som sitt ansvarsområde. 

Petter

Petter Nygard

Styremedlem
petter.nygard(at)vimscore.com
Tlf: 905 61 469

Petter er utdannet sivilingeniør innen Industriell økonomi og administrasjon. Han har 20 års jobberfaring innen prosjektledelse og forretningsutvikling. Videre har han utdannelse fra Norges Idrettshøgskole og erfaring som personlig trener. 

Siden 2016 har han drevet egen bedrift innen helse og trening, VimScore. De har utviklet en avansert plattform med tanke på å kunne gi individuelt tilpasset trening til alle folk som ønsker å komme i gang eller holde seg i gang med fysisk aktivitet. 

Maj-Kristin

Maj-Kristin Nygård

Varamedlem
maj-kristin.nygard(at)
kristiansand.kommune.no
Tlf: 469 16 829

Maj-Kristin er samfunnsplan- og folkehelseansvarlig i Lillesand kommune. Hun har master i folkehelsevitenskap, lang erfaring med folkehelsearbeid og samfunns-utvikling fra offentlig sektor, på både kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg har hun jobbet flere år i frivillig sektor med folkehelse, idrett og friluftsliv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Marte Kvernland

Marte Kvernland

Varamedlem
marte.kvernland(at)gmail.com
Tlf: 915 20 384

Marte Kvernland har en master i Public Health and Health Promotion fra Curtin University of Technology, Australia. Hun har arbeidserfaring fra folkehelsearbeid i Folkehelseinstituttet, Vestfold fylkeskommune, Kristiansand kommune, Bydel Alna Oslo og Den Norske Turistforening. Nå er hun rådgiver strategi og utredning i Asker kommune. Hun har også vært med i programkomitéen for Folkehelsekonferansen siden 2012

Randi Helland Stråtveit

Randi Helland Stråtveit

Varamedlem
randi.helland.stratveit(at)rogbr.no
Tlf: 482 16 274

Randi har bakgrunn som fysioterapeut med videreutdanning i ledelse og administrasjon. Hun har siden 2000 hatt flere lederjobber i Stavanger kommune, og har fra 2009 vært avdelingsleder for Miljørettet helsevern og skjenkekontroll i Rogaland brann og redning IKS. I årene 2000-2008 var hun administrativ kontaktperson for Stavanger i Sunne kommuner. Hun har vært styremedlem i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) fra 2011 og styreleder fra 2012.

Hege S. Bekken

Hege S. Bekken

Varamedlem
hegbek(at)nfk.no
Tlf: 905 31 049

Hege har en bachelor i ernæring, mat og kultur og master i folkehelsevitenskap fra UiA. Nå holder hun på med en MBA i strategi og ledelse ved Nord. 

Hun jobber som rådgiver ved faggruppe folkehelse og lokal samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune. Hun har tidligere erfaringer som folkehelsekoordinator og samfunnsutvikler i ulike kommuner, og har undervist i folkehelse og livsmestring på fagskolenivå. 

Hege har jobbet nesten alle sine yrkesaktive år i Nord-Norge, og ønsker å bidra med distrikts- og Nord-Norge perspektivet inn i det som det jobbes med nasjonalt.

Henriette

Henriette Hovland

Varamedlem
henriette.hovland(at)uia.no
Tlf: 994 39 241

Henriette er en av tre nestledere i Folkehelseforeningen ung. Hun har mastergrad i folkehelse-vitenskap, bachelorgrad i folkehelsearbeid og årsenhet i PPU fra Universitetet i Agder. 

Nå arbeider Henriette med eget doktorgradsprosjekt ved senter for e-helse (UiA), der hun forsker på eldre, sosial inkludering og digital teknologi. Hun har arbeidserfaring fra blant annet undervisning og veiledning av studenter ved institutt for ernæring og folkehelse ved UiA.

Vararepresentant i Folkehelsforeningens styre

Vegard Nilsen

Varamedlem
vegard.nilsen(at)agderfk.no
Tlf: 901 40 078

Vegard er lege fra Kristiansand og har arbeidet ca. 20 år på sykehus og 5 år som kommuneoverlege. De siste to årene har han hatt stillingen som direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune. Han har gjennom hele sin yrkeskarriere vært opptatt av folkehelseaspektet med fokus på helsefremming og forebygging, og for lengst innsett helsesektorens beskjedne betydning for folkehelsa. Vegard er en tydelig stemme på Sørlandet som taler folkehelsefeltets sak. 

Werner Christie

Werner Christie

Varamedlem
vidarshov(at)gmail.com
Tlf: 905 76 920

Werner (f. 1949) er lege, bonde og tidligere helseminister. Han var assisterende fylkeslege i Hedmark og helsetjenesteforsker ved FHI fra 1981-1988 og fylkeshelsesjef i Hedmark fra 1988. Han var vår første helseminister1992‐95 i Gro H Brundtland’s regjering. Senere har han jobbet med helsepolitikk, innovasjon og forskning i Norge, Europa, USA, Asia og Afrika, bl.a. gjennom WHO. Christie var formann i Bioteknologinemda fra 2000-2004. Han var førstelektor og fagansvarlig leder for Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten ved BI 2014‐2020, og er nå frittstående foreleser, rådgiver og styremedlem i en rekke organisasjoner og foretak.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg