Om oss

Vi er en uavhengig medlemsforening som arbeider for å fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet, forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter. Vi vil bygge broer mellom kunnskap og praksis og mellom aktører på folkehelsefeltet for å påvirke utformingen av folkehelsepolitikken både lokalt og nasjonalt og vil samarbeide globalt.

Folkehelsearbeid

«Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?»

Befolkningens helse er – enkelt sagt – summen av alle enkeltpersoners helse (Ole Frithjof Nordheim, 2018). Folkehelse er i Folkehelseloven definert som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning». Når folkehelsen forbedres, får hver enkelt av oss lavere risiko for uhelse. Vi bør derfor hele tiden bry oss om folkehelsen, den er vår helse. Folkehelsearbeid dreier seg om helsefremmende og sykdoms- og skadeforebyggende arbeid i befolkningen eller i grupper av befolkningen, i betydning av primærforebyggende arbeid (tatt fra Anders Smith, 2018). En mer utførlig beskrivelse av folkehelse og folkehelsearbeid finner du i vårt vedlegg (docx), med utg.punkt i to artikler fra Nordheim og Smith. Les også en viktig artikkel (PDF) fra WFPHA (World Federation of Public Health Associations) om: «A Global Charter for the Public’s Health – the public health system: role, functions, competencies and education requirements.»

For strategiperioden 2018 – 2022 har foreningen tre hovedmål:

Brobygging

Brobygging

Folkehelseforeningen skal være et møtested og en brobygger mellom forskere, praktikere, næringslivet, de som driver frivillig arbeid og de som utformer politikk innen feltet.

Samarbeid

Samarbeid

Folkehelseforeningen skal være en aktuell samarbeidspartner nasjonalt, og er representert med deltakelse på nordiske, europeiske og globale arenaer.
Kunnskapsformidling

Kunnskapsformidling

Folkehelseforeningen skal bidra til å øke forståelsen for folkehelseperspektivet innen forskning, utdanning, formidling og forvalting.

Last ned våre vedtekter eller vår siste arbeidsplan. Dersom du finner noe du er interessert i eller vil bidra med, ta kontakt med oss.

Medlemskap

Folkehelseforeningen er til for deg som arbeider med eller er interessert i å fremme helse og trivsel i befolkningen. Vi er nå ca. 210 medlemmer: 35 institusjoner, 155 personer og 20 studenter.

Medlemmene kommer fra alle sektorer innen folkehelsefeltet: sentral og lokal forvaltning, høyskoler og universiteter og fra kommunalt folkehelsearbeid.

Bli medlem i Folkehelseforeningen

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet velger foreningens styre.

Last ned:
Referat fra siste årsmøte
Siste årsmelding

Årsmøtet

Styret

Jorid Grimeland

Jorid Grimeland

Styreleder

Jorids profesjonsutdanning er fysioterapi med en master i folkehelsevitenskap. Hun har erfaring fra sykehus, kommune, bedriftshelsetjeneste, Helsedirektoratet og de siste årene som lektor ved OsloMet med ansvar for emnet International Public Health for flere profesjonsutdanninger i Fakultet for helsevitenskap. Hun har tidligere også jobbet sammen med NMBU og deres Master i folkehelsevitenskap.

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut

Nestleder

Geir Sverre (f. 1955) er seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og er professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnstryggleik ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.med. (1980), spesialist i samfunnsmedisin (1997) og har folkehelseutdanning frå Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) i Göteborg (1991). Han har tidligare vore assisterande fylkeslege (1985–1994), fylkeslege i Rogaland (1994–2001) og assisterande direktør i Statens helsetilsyn (2001–2013).

Johan Lund

Johan Lund

Generalsekretær

Johan har faglig bakgrunn fra teknologi, sosiologi og doktorgrad i samfunnsmedisin. Han har siden 1977 arbeidet med skaderegistrering og forebygging av ulykker, særlig barne-, eldre-, hjem og fritidsulykker. Han har arbeidet ved Statens institutt for forbruksforskning, Forbruker og administrasjons-departementet, Helseetaten i Oslo kommune, Folkehelseinstituttet, Skadeforebyggende forum, Institutt for helse og samfunn, UiO og Helsedirektoratet. Johan Lund er nå tilknyttet Folkehelseinstituttet som skadeforsker. Han har vært generalsekretær i Folkehelseforeningen siden 2013.
Elisabeth Sem

Elisabeth Sem Christensen

Styremedlem

Elisabeth er utdannet sosiolog og journalist og startet yrkeslivet i Aftenposten. Hun jobbet deretter i mange år med levekår, integrerings- og mangfoldsproblematikk i ulike lederstillinger i daværende Utlendingsdirektoratet, og med stortingsmeldinger i departement. Hun begynte som prosjektleder i Bydel Alna da Groruddalssatsingen var ny i 2007. Senere var hun avdelingsdirektør med ansvar for bl.a. folkehelse. Fra 2014 har Elisabeth jobbet med områdesatsingene i Oslo, spesielt nærmiljø, i Byrådsavdeling for byutvikling. 

Elise Fonn

Elise Fonn

Styremedlem

Elise er en av tre ledere i Folkehelseforeningen ung (FHFung). Hun er utdannet sykepleier fra tidligere HiOA (nåværende OsloMet), og har en master i folkehelsevitenskap fra NMBU. Elise har arbeidserfaring fra folkehelsearbeid og miljørettet helsevern i bydel og kommune, samt erfaring fra arbeid i ulike deler av spesialist- og primærhelsetjenesten. Nå jobber hun med folkehelse, smittevern og miljørettet helsevern i bydel Sagene, og er for tiden delvis frikjøpt av Helseetaten til arbeid med ny folkehelsestrategi for Oslo. Hun har i tillegg erfaring fra frivillig arbeid og er hovedtillitsvalgt i Samfunnsviterne.

Lasse Heimdal

Lasse Heimdal

Styremedlem

Lasse er generalsekretær i Kirkens SOS. Heimdal er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Han tidligere arbeidet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, hatt lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA.

Ragnhild Storstein Spilker

Ragnhild Storstein Spilker

Styremedlem

Ragnhild har en master i Health economics, policy and management fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet en rekke år som sykepleier i rusomsorgen i Oslo kommune og Frelsesarméen. Siden 2008 har Ragnhild arbeidet med migrasjonshelse i tidligere NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse) og siden 2018 i Enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet. Hun er leder for programkomitéen for Folkehelsekonferansen.

Tina Hveem Vislie

Tina Hveem Vislie

Styremedlem

Tina (f. 1987) har utdanning innenfor ernæring og journalistikk og en mastergrad i folkehelsevitenskap fra NMBU. Hun har tidligere jobbet med miljørettet helsevern i en kommune og jobber nå som rådgiver i Skadeforebyggende forum. Der har hun bl.a. ansvaret for barnesikkerhet og kommunikasjon. Hun har også jobbet som samtalepartner for barn i vanskelige situasjoner og med demente på sykehjem i Oslo.

Maj-Kristin

Maj-Kristin Nygård

Varamedlem

Maj-Kristin er samfunnsplan- og folkehelseansvarlig i Lillesand kommune. Hun har master i folkehelsevitenskap, lang erfaring med folkehelsearbeid og samfunns-utvikling fra offentlig sektor, på både kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg har hun jobbet flere år i frivillig sektor med folkehelse, idrett og friluftsliv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Marte Kvernland

Marte Kvernland

Varamedlem

Marte Kvernland har en master i Public Health and Health Promotion fra Curtin University of Technology, Australia. Hun har arbeidserfaring fra folkehelsearbeid i Folkehelseinstituttet, Vestfold fylkeskommune, Kristiansand kommune, Bydel Alna Oslo og Den Norske Turistforening. Nå er hun rådgiver strategi og utredning i Asker kommune. Hun har også vært med i programkomitéen for Folkehelsekonferansen siden 2012

Randi Helland Stråtveit

Randi Helland Stråtveit

Varamedlem

Randi (f. 1957) har bakgrunn som fysioterapeut med videreutdanning i ledelse og administrasjon. Hun har siden 2000 hatt flere lederjobber i Stavanger kommune, og har fra 2009 vært avdelingsleder for Miljørettet helsevern og skjenkekontroll i Rogaland brann og redning IKS. I årene 2000-2008 var hun administrativ kontaktperson for Stavanger i Sunne kommuner. Hun har vært styremedlem i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) fra 2011 og styreleder fra 2012.

rosah

Rosah M. Malambo

Varamedlem

Rosah er førsteamanuensis, dr. philos.  ved Storby Universitetet (OsloMet) fra 2007. Hun har arbeidet ved Gate-hospital – Frelsesarméen Rus omsorg (2004-16). Hun arbeider som forsker bl. a, i forskningsgruppe om livskvalitet, foreleser og veileder sykepleierstudenter på Bachelor – Institutt for sykepleie og helsefrem-mende og i Tanga, Tanzania. Hun er med i nettverket for forskning og utdanning om helsefremming, og i Afrika – Tanga nettverket.

Steinar Krokstad

Steinar Krokstad

Varamedlem

Steinar er professor i sosialmedisin ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har vært spesialist i allmennmedisin, og er nå spesialist i psykiatri i en bistilling ved Sykehuset Levanger.  Som leder av HUNT forskningssenter i 10 år, har han vært involvert i forebyggende og helsefremmende helsearbeid i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Krokstad er leder i Folkehelsealliansen i Trøndelag, med 38 ulike medlemsorganisasjoner i regionen. Han var med å etablere Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Levanger, og har siden sittet i styret for senteret. Han har også vært medlem i det nasjonale Fagråd for sosial ulikhet i helse for Helsedirektoratet. Han er en profilert skribent og debattant om sosial ulikhet i helse.

vegard nilsen

Vegard Nilsen

Varamedlem

Vegard er lege fra Kristiansand og har arbeidet ca. 20 år på sykehus og 5 år som kommuneoverlege. De siste to årene har han hatt stillingen som direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune. Han har gjennom hele sin yrkeskarriere vært opptatt av folkehelseaspektet med fokus på helsefremming og forebygging, og for lengst innsett helsesektorens beskjedne betydning for folkehelsa. Vegard er en tydelig stemme på Sørlandet som taler folkehelsefeltets sak. 

Werner Christie

Werner Christie

Varamedlem

Werner (f. 1949) er lege, bonde og tidligere helseminister. Han var assisterende fylkeslege i Hedmark fra 1981-1984 og fylkeshelsesjef samme sted fra 1988. Han ledet Sosial- og Helsedepartementet fra 1992-1995, og var den første som brukte tittelen helseminister. Senere har han jobbet med helsepolitikk, innovasjon og forskning i Norge, Europa og Afrika, bl.a. gjennom WHO. Christie var formann i Bioteknologinemda fra 2000-2004. Han er nå førstelektor og fagansvarlig leder for Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten ved BI og førstelektor II ved NTNU.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg