Om oss

Norsk forening for folkehelse er en medlemsbasert tverrfaglig nasjonal forening som bidrar til samarbeid mellom forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, politikere, offentlig-, privat- og frivillig sektor for bedre folkehelse.

Foreningen arbeider for å:

  • sikre helsefremmende omgivelser, gode levekår og trivsel for alle grupper i samfunnet, herunder utjevne sosiale helseforskjeller
  • gi alle muligheten til å være aktive, gjøre noe sammen og oppleve mestring og mening i hverdagen
  • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt

 

Her kan du lese mer om folkehelse – forebyggende og helsefremmende arbeid. 

For strategiperioden 2023 – 2028 har foreningen tre hovedmål:

Kunnskap

Folkehelseforeningen skal bidra til utvikling og formidling av kunnskap. 

Kommunikasjon

Folkehelseforeningen skal være en arena som tydelig fremmer folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid.

Politikk

Folkehelseforeningen skal være en troverdig samarbeidspartner i det politiske arbeidet.

Her kan du lese Folkehelseforeningens langsiktige strategi for 2023 – 2028. Strategien vedtatt på årsmøte 20.03.23.

I arbeidsplanen for 2023 finner du mer informasjon om hvordan vi arbeider med de ulike hovedmålene.

Last ned våre vedtekter som ble oppdatert på årsmøtet 20.03.23.  Dersom du finner noe du er interessert i eller vil bidra med, ta kontakt med oss.

Generasjonsmøter

Medlemskap

Folkehelseforeningen er til for deg som arbeider med eller er interessert i å fremme helse og trivsel i befolkningen. 21.02.23 er vi 278 medlemmer: 51 av dem er organisasjoner (som representerer godt over 100.000 mennesker)

Medlemmene kommer fra alle sektorer innen folkehelsefeltet: sentral og lokal forvaltning, høyskoler og universiteter, fra kommunalt folkehelsearbeid og frivillige organisasjoner. 

I 2024 har vi som mål å øke antall medlemmer, slik at vi blir en enda sterkere medlemsorganisasjon som setter fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge. 

Bli medlem i Folkehelseforeningen

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet behandler bla årsmelding, årsregnskap, forslag til vedtektsendringer og endringer i styre. Alle medlemmer kan melde inn saker til årsmøtet. Ta kontakt på .

Årsmøtet gjennomføres alltid i mars mnd. 

Last ned:

Arbeidsplan 2023

Arbeidsplan 2022

Årsmelding 2022

Årsmelding 2021

Administrasjon

Annica Øygard

Generalsekretær
mob: 954 95 003

Annica har sosialfaglig bakgrunn. Hun er en nettverksbygger, prosessleder og administrator med hjerte for samhandling for god folkehelse. Annica har lang fartstid med administrasjon av frivillig arbeid i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Stiftelsen Nittedal Frivilligsentral og i Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM, forgjengeren til Frivillighet Norge). I tillegg har hun arbeidet som rådgiver i Helsedirektoratet samt folkehelse- og SLT-koordinator i Nittedal kommune. Før hun begynte i Folkehelseforeningen var hun daglig leder for Stiftelsen Det er mitt valg.

Annica startet i jobben som generalsekretær i Folkehelseforeningen 1. januar 2022.

Johan Lund, generalsekretær 2012 - 2021

Johan Lund

Ass. generalsekretær og æresmedlem
mob: 957 59 850

Johan har faglig bakgrunn fra teknologi, sosiologi og doktorgrad i samfunnsmedisin. Han har siden 1977 arbeidet med skaderegistrering og forebygging av ulykker, særlig barne-, eldre-, hjem og fritidsulykker. Han har arbeidet ved Statens institutt for forbruksforskning, Forbruker og administrasjons-departementet, Helseetaten i Oslo kommune, Folkehelseinstituttet, Skadeforebyggende forum, Institutt for helse og samfunn, UiO og Helsedirektoratet. Johan Lund er nå tilknyttet Folkehelseinstituttet som skadeforsker. Han har vært generalsekretær for Folkehelseforeningen i perioden  2013 – 2021.

Johan er utnevnt som æresmedlem i Folkehelseforeningen.

Styret

Lasse Heimdal

Lasse Heimdal

Styreleder
lasse.heimdal(at)kirkens-sos.no
Tlf: 951 51 776

Til daglig er Lasse  generalsekretær i Kirkens SOS. Han er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har Master of Management fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI). Han tidligere arbeidet som leder for reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, hatt lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA.

Geir-Sverre

Geir Sverre Braut

Nestleder
gsb(at)sus.no
Tlf: 515 37 776

Geir Sverre er seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og er professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnstryggleik ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.med. (1980), spesialist i samfunnsmedisin (1997) og har folkehelseutdanning frå Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) i Göteborg (1991). Han har tidligare vore assisterande fylkeslege (1985–1994), fylkeslege i Rogaland (1994–2001) og assisterande direktør i Statens helsetilsyn (2001–2013).

Henriette

Henriette Hovland

Nestleder/FHF Ung
henriette.hovland(at)uia.no
Tlf: 994 39 241

Henriette har mastergrad i folkehelse-vitenskap, bachelorgrad i folkehelsearbeid og årsenhet i PPU fra Universitetet i Agder. 

Nå arbeider Henriette med eget doktorgradsprosjekt ved senter for e-helse (UiA), der hun forsker på eldre, sosial inkludering og digital teknologi. Hun har arbeidserfaring fra blant annet undervisning og veiledning av studenter ved institutt for ernæring og folkehelse ved UiA.

Betul-

Betül Cockluk

Styremedlem
betul.cockluk(at)hotmail.com
Tlf:

Betül har en mastergrad i anvendt folkehelsevitenskap ved Kristiania og er nå doktorgradsstipendiat ved OsloMet i Fakultetet for helsevitenskap, der hun fokuserer på helsekommunikasjon og helsekompetanse fra et helsesykepleieperspektiv. 

Betül har tidligere jobbet i Bydel Østensjø og Diabetesforbundet. På sistnevnte arbeidsplass var hun ansvarlig for feltet innvandrerhelse og fungerte som koordinator for den norske NCD-alliansen i en periode. 

I 2009 var Betül med på å etablere den humanitære og frivillige organisasjonen A Step Closer sammen med studievenner. Hun har spilt en aktiv og  sentral rolle i organisasjonen i 15 år, hvor hun har bidratt til å utvikle og lede den, rekruttere flere titalls frivillige og koordinere en rekke prosjekter på nasjonalt og internasjonalt.  I tillegg har Betül vært styremedlem i FHF Ung  fra mars 2022 til september 2023. 

Steinar-Krokstad

Steinar Krokstad

Styremedlem
steinak(at)ntnu.no
Tlf: 952 19 227

Steinar er professor i sosialmedisin ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har vært spesialist i allmennmedisin, og er nå spesialist i psykiatri i en bistilling ved Sykehuset Levanger.  Som leder av HUNT forskningssenter i 10 år, har han vært involvert i forebyggende og helsefremmende helsearbeid i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Krokstad er leder i Folkehelsealliansen i Trøndelag, med 38 ulike medlemsorganisasjoner i regionen. Han var med å etablere Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Levanger, og har siden sittet i styret for senteret. Han har også vært medlem i det nasjonale Fagråd for sosial ulikhet i helse for Helsedirektoratet. Han er en profilert skribent og debattant om sosial ulikhet i helse.

Ragnhild

Ragnhild Storstein Spilker

Styremedlem
ragnhild.spilker(at)fhi.no
Tlf: 907 64 709

Ragnhild har en master i Health economics, policy and management fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet en rekke år som sykepleier i rusomsorgen i Oslo kommune og Frelsesarméen. Siden 2008 har Ragnhild arbeidet med migrasjonshelse i tidligere NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse) og 2018 – 2023 i Enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet. Nå er hun leder for faggruppe for migrasjshelse og flerkulturell sykepleie i NSF. 

Ragnhild har under mange år jobbet med Folkehelsekonferansen og har nå internasjonalt arbeid som sitt ansvarsområde. 

Gjermund-Abrahmsen-Wik

Gjermund Pleym Wik

Styremedlem
Gjermund.Abrahamsen.Wik(at) alta.kommune.no
Tlf:916 03 856

Med en master i folkehelsevitenskap fra NMBU har Gjermund fartstid som folkehelsekoordMinator i Alta kommune i Finnmark siden 2015. Flere studier, som Helse i Plan, Bolyst og stedsutvikling m.v. er også gjennomført ved UiT. Han har tidligere arbeidet i Alta med sykkelbyprosjekt, kollektivprosjekter, mobilisering av eldreressursen og trafikksikkerhetskoordinator i Øst Finnmark politidistrikt for å nevne noe.

Stillingen hans er ved Avdeling for Samfunnsutvikling og han er også involvert i styrearbeid i Syklistforeningen, Elbilforeningen og Foreningen Norden. Han har lang erfaring med frivilligheten og dens samfunnsrolle i nærmiljøene. Han brenner for lokalt folkehelsearbeid og bidrar jevnlig med å bistå andre kommuner, fylkeskommunen og utdanningsinstitusjoner.

Maj-Kristin

Maj-Kristin Nygård

Styremedlem
maj-kristin.nygard(at)
kristiansand.kommune.no
Tlf: 469 16 829

Maj-Kristin er samfunnsplan- og folkehelseansvarlig i Kristiansand kommune. Hun har master i folkehelsevitenskap, lang erfaring med folkehelsearbeid og samfunns-utvikling fra offentlig sektor, på både kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg har hun jobbet flere år i frivillig sektor med folkehelse, idrett og friluftsliv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Elisabeth-Fosse

Elisabeth Fosse

Styremedlem
elisbethelisabeth.fosse(at)uib.no
Tlf: 930 47 742

Elisabeth er professor i helsefremmende arbeid ved institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Universitetet i Bergen. Fra 1. mars er hun pensjonist og professor emerita. Forskningsfokus innen helsefremmende arbeid har alltid vært det strukturelle: politikk, organisering på ulike
administrative nivåer og ulike aktørers rolle i utforming og iverksetting av politikk og tiltak.
Tema som sosial ulikhet og etter hvert sosial bærekraft er tema hun er særlig interessert i. 

Image

Irena Jakopanec

Styremedlem
irena.jakopanec(at) tonsberg.kommune.no
Tlf: 948 96 322

Irena har en doktorgrad i infeksjonsepidemiologi fra UiO og jobber i dag som kommuneoverlege i Tønsberg. I DNV ledet hun forskningsprosjekter innen pasientsikkerhet i flere land og fikk erfaring fra arbeid med sikkerhet og risikoanalyse i andre sektorer. Hun har i tillegg erfaring med kunnskapsformidling, beslutningsstøtte og kunnskapsbasert medisin.

Irena har vært på oppdrag som Public Heath Delegate for Norges Røde Kors og har spesiell interesse for migrasjonshelse.  

Hun har også jobbet som seniorrådgiver ved Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet. I tillegg har hun vært rådgiver ved det slovenske folkehelseinstituttet og som turnuslege ved sykehus i Slovenia.

Hege-S

Hege S. Bekken

Varamedlem
hegbek(at)nfk.no
Tlf: 905 31 049

Hege har en bachelor i ernæring, mat og kultur og master i folkehelsevitenskap fra UiA. Nå holder hun på med en MBA i strategi og ledelse ved Nord. 

Hun jobber som rådgiver ved faggruppe folkehelse og lokal samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune. Hun har tidligere erfaringer som folkehelsekoordinator og samfunnsutvikler i ulike kommuner, og har undervist i folkehelse og livsmestring på fagskolenivå. 

Hege har jobbet nesten alle sine yrkesaktive år i Nord-Norge, og ønsker å bidra med distrikts- og Nord-Norge perspektivet inn i det som det jobbes med nasjonalt.

Susanne Aune Solaas

Susanne Aune Sunnaas

Varamedlem
susannesolaas(at)gmail.com
Tlf: 482 33 264

Susanne er leder for Folkehelseforeningen Ung. Hun har en bachelor i Ernæring, årsenhet i Personlig Trener og master i Folkehelsevitenskap.Hun jobber som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Agder (UiA), institutt for idrett og kroppsøving

Susanne er opptatt av å belyse hvilken kunnskap folkehelseutdanninger i Norge gir og hvordan dette kan brukes på tvers av fagdisipliner og i offentlig- og privat sektor.

Maja-Eilertsen

Maja Eilertsen

Varamedlem
majagunvor.eilertsen(at)fhi.no
Tlf: 958 95 434

Maja er lege, spesialist i samfunnsmedisin, phd-stipendiat og seniorrådgiver i FHI. Hun forsker på livskvalitet og hvordan det livet vi lever, og det samfunnet vi lever i, påvirker helsa vår. Hun er både opptatt av hva som tærer (hva som påvirker helsa negativt) og hva som nærer (hva som påvirker helsa positivt).

Maja har jobbet, i mange år, som fastlege og sett hvordan helsetilstanden på individnivå varierer i befolkningen.

Hun har også vært  kommuneoverlege og jobbet med strukturelt folkehelsearbeid, og vært leder for en helsefremmende og
forebyggende avdeling i Bærum kommune. 

LinnOysadGyland

Linn Øysæd Gyland

Varamedlem
Linn.oysaed.gyland(at)agderfk.no
Tlf: 916 14 157

 Kommer mer informasjon 

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg