Folkehelseforeningens langsiktige strategi, 2023 – 2028. Vedtatt på årsmøte 20.03.23

Strategi

Det er vedtatt at Folkehelseforeningen skal arbeide med fire ulike områder innenfor strategiperioden: kunnskap, kommunikasjon, politikk og organisasjon. Alle som ønsker å bidra i arbeidet er hjertelig velkomne til å være med. Send en e-post til .

Kunnskap

Folkehelseforeningen skal bidra til utvikling og formidling av kunnskap ved å:

 • Ha et spesielt fokus på 8 av FNs Bærekraftsmål: utrydde fattigdom, god helse og livskvalitet, god
  utdanning, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, bærekraftige lokalsamfunn, samarbeid for å nå målene.
 • Tilrettelegge for at unges meninger og kompetanse inkluderes i folkehelsearbeidet.
 • Arrangere og videreutvikle den årlige, nasjonale folkehelsekonferansen som arena for kunnskapsformidling og nettverksbygging.
 • Arrangere og utvikle folkehelseforum som en møteplass for dialog, politikkutforming og politisk påvirkning.
 • Være en attraktiv samarbeidspartner for andre virksomheter innenfor folkehelsearbeidet gjennom å være søkerorganisasjon for Stiftelsen Dam.
 • Stimulelre til forskning innen folkehelsefeltet
 • Arrangere kurs, seminarer og webinarer for å formidle kunnskap og erfaringer knyttet til folkehelsearbeidet.
 • Etablere faggrupper med utgangspunkt i organisasjonens behov på ulike tidspunkter.
 • Delta i nordiske, europeiske- og verdensomfattende folkehelsekonferanser og stimulere flere fra Norge til å delta på internasjonale arenaer.

Kommunikasjon

Folkehelseforeningen skal være en arena som tydelig fremmer folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid ved å:

 • Være en aktiv bidragsyter på andre arrangørers konferanser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Utvikle kommunikasjonsflatene, særlig gjennom bruk av nettsider, sosiale medier, e-post og nyhetsbrev.
 • Formidle forståelsen av folkehelsearbeidet gjennom å skrive kronikker og å delta i debatter i lokale, nasjonale og internasjonale medier.
 • Være en pådriver for involvering av unge i det kommunale, regionale og internasjonale folkehelsearbeidet.
 • Synliggjøre at Folkehelseforeninge er eiere av SJPH sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner.

Politikk

Folkehelseforeningen skal være en troverdig samarbeidspartner i det politiske arbeidet ved å:

 • Være en pådriver som setter søkelys på forebyggende og helsefremmende arbeid i den lokale, nasjonale og internasjonale politiske debatten.
 • Være en møteplass for unge politikere og Folkehelseforeningen Ung
 • Formidle kunnskap om det forebyggende og helsefremmende arbeid til de politiske partiene.
 • Gi innspill til partiprogrammene før stortings- fylkes- og kommunevalg.
 • Samordne innspill fra ulike parter gjennom Folkehelseforum.

Organisasjon

Folkehelseforeningen skal lykkes gjennom å:

 • Ha et arbeidende, aktivt styre som involverer unge i arbeidet.
 • Bygge opp en sterk og aktiv organisasjon for unge, under 35 år.
 • Sikre økonomien og videreutvikle og utvide sekretariatet.
 • Mobilisere og inkludere medlemmer i det utadrettede arbeidet.
 • Øke medlemstallet med 100 % i strategiperioden.
 • Være en attraktiv samarbeidspartner for andre aktører på folkehelseområdet, særlig nasjonalt, men også lokalt, regionalt og internasjonalt der dette er mulig.

Her kan du lese arbeidsplanen for 2023

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg