Kunnskapsformidling

Daglig foregår det mye som har betydning for folks helse. Personer som arbeider med eller er interessert i folkehelse bør få innblikk i dette, særlig det som har overføringsverdi. Et viktig mål for Folkehelseforeningen er å bidra til at kunnskap om disse forholdene formidles til dem som trenger det: folkehelsearbeidere, byråkrater, politikere, media, studenter etc. Hvordan finner vi denne kunnskapen og hvordan formidler vi den?

Folkehelsekonferansen og seminarer

På vår årlige folkehelsekonferanse og våre faglige seminarer tar vi opp aktuelle folkehelsetema. Sammen med konferansens faglige samarbeidspartnere finner vi frem til aktuelle fagpersoner på disse temaene, ikke minst om hva som har effekt på befolkningens helse. Dette formidles til møtedeltakerne. Foredrag og innlegg blir ofte strømmet og sammen med presentasjoner lagt ut i arkivene på våre nettsider.

Scandinavian Journal of Public Health

Vi samarbeider med de fire andre nordiske folkehelseforeningene om å gi ut Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) med 8 nummer i året. Her publiseres forskningsartikler særlig fra de nordiske landene om folkehelsetema. Som medlem i Folkehelseforeningen får du gratis tilgang til dette stoffet.

ScandinavianJournalPublicHealth

European Public Health Association og European Journal of Public Health

Vi er medlem av European Public Health Association som arrangerer folkehelsekonferanser hvor 1500-2000 forskere og praktikere fra hele Europa hvert år legger frem sin kunnskap om mange tema på folkehelsefeltet. Sammendrag fra alle presentasjoner publiseres i et nummer av European Journal of Public Health (EJPH) etter konferansen. EPJH kommer med 6 nummer i året med mye annet folkehelsestoff. Er du medlem av Folkehelseforeningen får du gratis elektronisk tilgang til EJPH og 20 % rabatt på bøker fra bokklubben i Oxford University Press.

World Federation of Public Health Associations og Journal of Public Health Policy

Vi er også medlem i World Federation of Public Health Associations (WFPHA) som arrangerer verdenskonferanser tredje hvert år og som roterer mellom verdensdelene. Her er søkelyset vanligvis på folkehelsesituasjonen i utviklende land og om den globale situasjonen. WFPHA samarbeider med Journal of Public Health Policy som kommer med 4 nummer i året. Som medlem i Folkehelseforeningen får du redusert pris på digitalt abonnement.

Prosjekter

Prosjekter

Vi gjennomfører iblant prosjekter som får frem kunnskap. Et eksempel er et samarbeidsprosjekt med Sunne kommuner om rapporten Folkehelse på tvers (PDF). Denne ble skrevet for å støtte kommunene i sitt folkehelsearbeid i forbindelse med Folkehelseloven som kom i 2012. Den kan fremdeles være aktuell.

Et annet prosjekt fant frem til 138 bachelor, master, PhD-avhandlinger og forskningsrapporter innen tiltak på folkehelsefeltet fra årene 2004-2016. Last ned denne oversikten (xlsx), fordelt på visse karakteristika.

Forskningsformidling

Hvordan vi kan få universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter til å bli bedre på å formidle forskningsresultater innen folkehelse til allmennheten, praktikere og politikere? Dette ønsker vi å studere og drøfte med sentrale aktører hvordan formidlingen av det omfattende kunnskapsmaterialet kan effektiviseres og forbedres.

Helserådet

Helserådet

Helserådet er en publikasjon som er blitt utgitt i 26 år, og inneholder artikler om og fra hele folkehelsefeltet, både fra forskning og det praktiske arbeidet. Det arbeides nå med å lage en søkbar database over denne store kunnskapsmengden fordelt på relevante søkeord.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg