Kunnskapsformidling

Daglig foregår det mye som har betydning for folks helse. Personer som arbeider med eller er interessert i folkehelse bør få innblikk i dette, særlig det som har overføringsverdi. Et viktig mål for Folkehelseforeningen er å bidra til at kunnskap om disse forholdene formidles til dem som trenger det: folkehelsearbeidere, byråkrater, politikere, media, studenter etc. Hvordan finner vi denne kunnskapen og hvordan formidler vi den?

Folkehelsekonferansen

Den nasjonale Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge. Det er en viktig nettverks- og læringsarena for deg som er opptatt av folks helse, trivsel og levekår. På konferansen møtes representanter for stat, fylke, kommune, forskningsmiljøer, politiske partier, frivillige organisasjoner og næringslivet. 

Programmet utvikles ved at Folkehelseforeningen inviterer vertskommunen- og fylket samt Folkehelseinstituttet til å bidra i en konferansekomite. Ulike miljøer inviteres til å sende inn abstracts som presenteres ved innlegg eller posters under konferansen. Utviklingen av programmet er en prosess som pågår i ca. ett år.  Dette har blitt et konsept som fungerer godt slik at de årlige konferansene får meget godt faglig nivå. 

Folkehelsekonferansen arrangeres på ulike steder. Folkehelseforeningens styre har vedtatt at den annet hvert år  skal være i Oslo eller en Oslo-nær kommune. Annet hvert år skal konferansen arrangeres i et annet geografisk område. Vil din kommune/ditt fylke være medarrangører av en fremtidig Folkehelsekonferanse, ta kontakt med oss på  

Scandinavian Journal of Public Health

Vi samarbeider med de fire andre nordiske folkehelseforeningene om å gi ut Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) med 8 nummer i året. Her publiseres forskningsartikler særlig fra de nordiske landene om folkehelsetema. Som medlem i Folkehelseforeningen får du gratis tilgang. 

ScandinavianJournalPublicHealth
Logo Eupha

European Public Health Association og European Journal of Public Health

Folkehelseforeningen er medlem av European Public Health Association som arrangerer folkehelsekonferanser hvor 1500-2000 forskere og praktikere fra hele Europa hvert år legger frem sin kunnskap om ulike tema på folkehelsefeltet. Sammendrag fra alle presentasjoner publiseres i et nummer av European Journal of Public Health (EJPH) etter konferansen. EJPH kommer med 6 nummer i året med mye annet folkehelsestoff. Er du medlem av Folkehelseforeningen får du gratis elektronisk tilgang til EJPH og 20 % rabatt på bøker fra bokklubben i Oxford University Press.

World Federation of Public Health Associations og Journal of Public Health Policy

Folkehelseforeningen er også medlem i World Federation of Public Health Associations (WFPHA) som arrangerer verdenskonferanser tredje hvert år roterer konferansen mellom verdensdelene. Her er søkelyset vanligvis på folkehelsesituasjonen i utviklingsland og om den globale situasjonen. WFPHA samarbeider med Journal of Public Health Policy som kommer med 4 nummer i året. Som medlem i Folkehelseforeningen får du redusert pris på digitalt abonnement.

Stipend

Helsebiblioteket - forebygging og helsefremming

Helsebiblioteket  skal inneholde viktig informasjon om hele folkehelsefeltet. Folkehelseforeningen bidrar i videreutviklingen av siden.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg