Foto: Øyvind Holmstad

Politisk arbeid

      «Når media skriver om behov for bedre behandlingstilbud,                                vil vi stille spørsmål om hvorfor folk blir syke»

Folkehelseforeningens politiske mål er å fremme god helse og livskvalitet ved å utjevne helseforskjeller og løfte befolkningens generelle helsetilstand.

Det finnes svært mye kunnskap om hva som fremmer og svekker befolkningens helse. Løfter vi blikket opp fra enkeltindividnivå, vet vi at dette blant annet handler om levekår, utforming av lokalmiljøer, boligpolitikk, fordelingspolitikk, likeverdig tilgang til velferdstjenester, rom for sosial deltakelse, forhold i arbeidsliv og skole.

De viktigste helsefremmende tiltakene foregår utenfor helsevesenet. Og de viktigste beslutningene som påvirker befolkningens helse, tas ikke av enkeltpersoner, men av kommunestyrer, region- og stortingspolitikere og deres byråkrater.

Folkehelseforeningen vil derfor aktivt jobbe politisk for å fremme kunnskap om sammenhenger, være en tydelig «varsler» om konsekvenser ved beslutninger og fremme forslag og innspill samfunnsutvikling som utjevner helseforskjeller og gir mennesker bedre rammebetingelser til å ivareta egen helse.

 Dette vil Folkehelseforeningen gjøre ved å:

  • Arrangere kunnskapsfremmende konferanser, seminarer og samlinger
  • Distribuere kunnskapsgrunnlag til politikere
  • Organisere og koordinere politiske utspill mellom flere organisasjoner
  • Skrive høringsinnspill, gjerne i samarbeid med andre
  • Gjennomføre politiske møter
  • Dreie samfunnets helsepolitiske samtaler til større fokus på helseforskjellenes årsaker
  • Formidle «best practice» erfaringer fra inn- og utland
  • Delta aktivt i samfunnsdebatten med kronikker, innlegg og innspill
  • Organisere og koordinere politiske utspill mellom flere organisasjoner, blant annet gjennom Folkehelseforum 

Glade på konferanse

Internasjonalt samarbeid

Folkehelseforeningen er med i et internasjonalt nettverk som hjelper hverandre med å finne frem til gode eksempler, erfaringer og metoder til effektivt påvirkningsarbeid («advocacy»). Her er en oversikt (docx) over disse som ble laget i desember 2018. Det er også en oversikt laget av WFPHA og som ble lagt frem på verdenskonferansen i Kolkata i India i 2015 – «PHA Policy Advocacy» (Last ned PPT).

Innspill til Folkehelsemeldinger og annet politisk arbeid

Helse- og omsorgs departementet, og andre departementer, arbeider med flere ulike meldinger som er viktige for folkehelsen. I den sammenhengen arrangerer vi møteplasser for politisk påvirkning. 

Her kan du lese om ulike møteplasser som er arrangert de siste årene:

Har du tenker om hva vi kan gjøre mer? Ta gjerne kontakt med oss på  

Politisk debatt om et helsefremmende statsbudsjett

Politiske partier og folkehelsepolitikken

Vi påvirker de politiske partiene til å sette søkelys på folkehelse, bl.a. i sine programmer. Vi gjør det gjennom regelmessige møter i Folkehelseforum der vi tar opp aktuelle temaer.  

I 2023 gjennomførte vi vår første lokalpolitiske debatt. Det skjedde i Nittedal kommune. Du kan lese mer om resultatene her

Hvis du er interessert i å delta i det politiske arbeidet lokalt, og nasjonalt, kan du gjerne ta kontakt

Høringer

Vi utarbeider høringer til aktuelle tema og Stortingsdokumenter, og deltar i høringer på Stortinget. Vedlagt er høringsnotatet (PDF) vi lagde til høring i Helse- og omsorgskomiteen torsdag 9. mai 2019 og  april 2023.  Vi fikk møte komiteen og lagt frem innholdet av notatene.

The Norwegian parliament called Stortinget located in Oslo

Politisk utvalg

Vi har en arbeidsgruppe som jobber med politikk og folkehelseforum.  De utvikler politiske innspill og kronikker. Her er to eksempler fra 2023: 

 

Styreleder Lasse Heimdal leder denne gruppa. Er du interessert i å delta, ta kontakt.

Du kan også sende oss politiske innspill som vi kan viderebringe i våre kanaler.

Innspill til helseforsamlingen i Verdens helseorganisasjon

Hvert år er vi med på møter i Helse- og omsorgsdepartementet hvor nasjonale organisasjoner kan spille inn til hvordan Norge skal forholde seg til helsetema på den årlige helseforsamlingen i WHO. Her kan Norge være med og påvirke den globale folkehelsepolitikken. Siste gang var 11. mai 2021. Innlegget er vedlagt her (PDF).

logo-who

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg