Resultater fra dialogen og debatten «Et helsefremmende statsbudsjett 2023»

Samarbeid for god folkehelse! Folkehelseforum oktober 2022. En god blanding med representanter fra frivillige- og fagorganisasjoner, forskningsmiljøer, kommuner og politikere.

Tirsdag 11.10.22 møttes rundt 50 personer som representerer fagmiljøer, frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer, næringslivet, offentlig sektor og stortingspolitikere til en engasjerende dialog. Tema var «Statsbudsjettet 2023» og i denne artikkelen prøver vi å gjengi litt av det som skjedde.

Hvilke tanker har du og din organisasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett 2023?

Alle deltakere møttes to timer før politikerne kom, for felles dialog. I første runde av dialogen fikk alle muligheten til å fortelle hvordan de mener at statsbudsjettet kan gjøres mer helsefremmende. Det viste seg at gruppa har mye til felles.

Folkehelse skapes utenfor helsesektoren

 • Øremerking = Forutsigbarhet i små organisasjoner. Nå er vi bekymret for vår eksistens.
 • Det må satses på frivillighet og ideell sektor.
 • 10/90 regelen. 90% av helse skapes utenfor helsesektoren. I hvilken grad deltar de som er opptatt av helse på andre steder i samfunnet?
 • Det skal satses på samskaping, men det er lite økonomisk forutsigbarhet for de som skal samskape.
 • Folkehelse skapes utenfor helsesektoren – forpliktelser må etableres i alle departement og i alle sektorer.

Alle departement må være opptatt av folkehelse

 • Alle departementene bør ha et eget punkt om folkehelse i sine satsninger og hva det innebærer økonomisk. Helsedepartementets oppgave blir da å koordinere arbeidet.
 • Satsningene på folkehelse må synliggjøres i kroner.
 • Perspektivmeldingen – når skal den følges opp?

Økonomiske forskjeller og eldrebølgen

 • Det er bra at årets budsjett tar sikte på å utjevne økonomiske forskjeller.
 • Aldersvennlige samfunn – investeringstilskudd til sykehjem er fjernet. Tilskuddet for heis i egen bolig er også fjernet.
 • Boligperspektivet – Bo trygt hjemme reformen – Gode nærmiljøer og infrastruktur eksisterer ikke i reformen. Det bekymrer meg.
 • Det blir en krevende fremtid om man ikke setter av penger til helsefremmende arbeid – eldrebølgen kommer.
 • Savner vaksinasjonsprogram for voksne. Covid viser at vaksinasjon må settes i system. Alle er enige, men det skjer ikke noe.

Livskvalitet

 • Det må satses på livskvalitet i hele befolkningen:
  • arbeidsplasser og utjevning
  • strukturelle tiltak
  • gode trygge nærmiljøer
  • alle undersøkelser viser at skeive faller utenfor
 • Det er alt for lav kompetanse på skeiv tematikk.

Helsefremmende arbeid

 • Det må også satses på sekundærforebygging – de menneskene som har fått sine liv reddet.
 • Satsning på marginaliserte grupper, lav kompetanse – det må satses mer på:
  • individer med mange symptomer
  • muskel- og skjelettplager
  • psykiske lidelser

Samordnede innspill til den politiske debatten

Her må du tenke deg den gode lyden av engasjert meningsutveksling

I runde nummer to tok vi tak i fem ulike bærekraftsmål og hvordan de kan styrkes i den endelige behandlingen av statsbudsjettet. Denne runden gjennomførtes som en cafédialog. De enkelte gruppene samlet seg og måtte bli enige om hva som kan bli bedre i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Hva er bra?

 • Satsningen på fastlegeordningen
 • Satsning på psykisk helse, barn og unge
 • Økt helsekompetanse om barn og unge

Hva kan bli bedre?

 • Forebygging/lavterskeltilbud
 • Struktur for tverretatlige og tverrfaglige samarbeid i kommuner
 • Foreslått fjerning av øremerkede midler til frivilligheten – må sikres for forutsigbar drift
 • Utjevne sosial ulikhet i helse
 • Satsning på mer friluftsliv og folkehelse

Bærekraftsmål 3: God utdanning

Hva er bra?

 • Bra med satsning på nye plasser til fagutdanningen (500 +)
 • Intensjonen om mer praktisk og variert skole (5. – 10. trinn)
 • Gratis SFO for første klasse
 • Mer praksis ute i samfunnet

Hva kan bli enda bedre?

 • Penger til folkehelse og livsmestringssatsningen i skolen
 • Styrkebasert tilnærming gjennomgående i kommunen
 • Støtte til gjennomføring av utdanningsløpet, hindre frafall og psykisk uhelse
 • Fysisk aktivitet i skolen
 • Styrke yrkesfag

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Hva kan bli bedre?

 • Tilstrekkelig omfordelende beskatning for å redusere sosial ulikhet og utjevne skattefordelene for enslige forsørgere vs. par
 • Godt trygt arbeidsmiljø – org – psykososialt inkludert og mestring
 • Styrke lovverket, tilsynsvirksomhet og arbeidslivssentrene
 • Sykepengeordningen må bli mer fleksibel og ta utgangspunkt i pasienters situasjon (livssituasjon)
 • Økt skattefradrag for å organisere seg, og andre tiltak for å øke organisasjonsgraden
 • Helsefremmende levekår
  • forutsigbarhet i arbeidslivet
  • ansattes lønn/arbeidsvilkår
  • gode boforhold
  • legge til rette for utdanning og videreutdanning
  • inkluderende og samskapende skole, arbeidsplass og nabolag
  • omgivelseshygiene på arbeidsplasser

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

Hva er bra?

 • Skattetak
  • mer progressiv inntektsskatt
  • grunnrente
  • mer formueskatt 
 • Utlånsordning eks BUA

Hva kan bli bedre?

 • Kamp mot fattigdom
  • barnetrygd
  • minstelønn / Borgerlønn
  • boligpolitikk
  • universelle ordninger
  • tannhelse under frikortordningen
 • Må være en lokalsamfunnsatsning
 • MVA-fritak på reparasjoner av utstyr
 • Bedre helsekompetanse inn i skolen, frivilligheten og befolkingen
 • Sunn skatteveksling
 • Stimuler frivillige og ideelle organisasjoner

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Hva er bra?

 • Gode universelt utformede tur- og sykkelveier
 • Videre arbeid med helsefelleskap
 • Midler til utlånsordninger
 • Styrke tilskuddsordninger «Inkludering av barn og unge»
 • 22 mill «Hjertesoner»- trygge nærmiljøer

Hva kan bli bedre?

 • Oppfølging av nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet
 • Forankring av frivillighetspolitikk nasjonalt og lokalt
 • Tydelige strukturer for tverrsektorielt samarbeid offentlig, frivillig og privat
 • Tryggere ferdsel – gang og sykkel
 • Offentlig røykeslutt finansiert med sektoravgift for tobakksindustrien/næringen

Politisk engasjement

Politikerne fikk starte med en gjennomgang av resultatene fra dialogen, før den endelige dabatten. Engasjementet ble stort. Alle valgte å fordype seg gjennom samtaler, ta notater og bilder.

Temaet «bærekraftige byer og lokalsamfunn» skapte stort engasjement. Representantene fra Senterpartiet og Høyre lyttet godt på argumentene som ble fremført av Linda i Livsglede for eldre.

Politisk debatt

Møtet ble avsluttet med en interessant politisk debatt som ble ledet av Lasse Heimdal, nestleder i Folkehelseforeningen. Det var en god debatt, som vi ikke referer til her. Det viktige i dette møtet var at alle fikk følelsen av at politikerne ikke bare ville fremføre sitt syn. De lyttet også på deltakernes argumenter. Dette er et svært viktig tegn for fremtidens politiske engasjement.

Her er Erlend Svardal Bøe Høyre, Hans Inge Myrvold Senterpartiet, Tove Elise Madland Arbeiderpartiet, Kristoffer Robin Haug Miljøpartiet de grønne og Seher Aydar Rødt i god debatt. Debatten ble ledet av Lasse Heimdal.

Nå venter vi på det endelige resultatet

På vei hjem etter tre intense timer var alle enige om at møtet var en investering i fremtiden. Nå får vi håpe at vi kan se resultater på det endelige statsbudsjettet 2023.

Tusen takk

Vi i Folkehelseforeningen takker alle som møtte opp. I tillegg vil vi sende et stort takk til KLP for et fantastisk vertskap. Vi setter stor pris på at vi får gjennomføre Folkehelseforum hos dere, for den gode maten og ikke minst deres engasjement.

Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med alle som møtte opp!

Her kan du lese mer om Folkehelseforum

Vil du engasjere seg mer? Bli medlem i Folkehelseforeningen.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg