50 folkehelseeksperters råd for et mer helsefremmende statsbudsjett 2024

Politisk debatt om et helsefremmende statsbudsjett

Torsdag 12.10.23 samlet Folkehelseforeningen 50 eksperter på folkehelse til informasjon, dialog og debatt om regjeringens forslag til statsbudsjett 2024.

Folkehelse = Politikk

Det var tre intensive timer som startet med at tre av Folkehelseforeningen sine styremedlemmer Lasse Heimdal, Maja Eilertsen og Irena Jakopanec holdt et faglig innlegg om hvorfor utviklingen av den norske folkehelsen er helt avhengig av ansvarsfulle politiske vedtak.

 Presentasjon: Folkehelse = Politikk

 

Irena Jakopanec kommunelege i Tønsberg  spesialist i samfunnsmedisin Dr Philos, Maja Eilertsen lege og spesialist i samfunnsmedisin, phd-stipendiat og seniorrådgiver i FHI og Lasse Heimdal generalsekretær i Kirkens SOS

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2024

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt deltok i hele møtet og holdt en god innledning om Folkehelsemeldingen og hvilke områder regjeringen prioriterer i årets budsjett. 

Her kan du gå igjennom hans presentasjon: Folkehelsemeldingen og statsbudsjett 2024

 

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt la frem regjneringens forslag til statsbudsjett 2024, i et helsefremmende perspektiv.

Folkehelseekspertenes innspill til Statsbudsjettet 2024 

Etter innlegget ble det hektisk aktivitet der alle deltakere jobbet med styrker i budsjettet og hva som kan gjøre budsjettet enda mer helsefremmende.

Helsefremmende satsninger i regjeringens forslag til statsbudsjett 2024 som folkehelseekspertene synes er bra 

 1. Positivt at det er en intensjon om mer forebygging
 2. Øremerkede midler til forskning om folkehelsetemaer
 3. Ekstra bevilgning til kommunene (må øremerkes)
 4. Tverrfaglige helseteam i kommunene
 5. Full momskompensasjon til frivillige organisasjoner (innspill fra eksperter: tolkning av regelverket bør avklares ytterligere) 
 6. Tverrdepartemental satsning i forhold til utenforskap – samarbeid på tvers av departement med henhold til frafall fra utdanning og arbeid
 7. Å satse på barn og psykisk helse
 8. Strømstøtte
 9. Barnehageprisen ned / Makspris i barnehagen
 10. Økt støtten gjennom husbanken
 11. Økning av støtte til Frivilligsentralene
 12. Nytt direktorat for medisinske produkter. Fokus på beredskap (for legemidlene)

Satsningsområder som folkehelseekspertene mener haster og vil styrke statsbudsjettet 2024:

1. Utjevne sosiale helseforskjeller

 • Utjevne sosiale forskjeller, som monner. Tiltak mot fattigdom og utjevne sosiale forskjeller  
 • Økt barnetrygd 
 • Sterkere tiltak for å redusere økonomisk stress for de nederst på rangstigen
 • Behovsprøvde støtteordninger – redusere sosiale / økonomisk skilnader
 • Støtte til briller for barn må økes
 • Universelle tiltak (slik at tiltak treffer bredt og motvirker sosial ulikhet)

2. Riv ned siloene

 • Tverr sektoriell og langsiktig budsjettering
 • Bedre tiltak for samhandling
 • Bedre samhandling – tverrsektorielt på alle nivåer
 • Nasjonalt verktøy – livskvalitet – for å stimulere til tverrfaglighet
 • Lite tiltak for samhandling
 • Bedre styring for samhandling
 • Ungt utenforskap må sjåas i et livsløpsperspektiv – slå hol i siloene
 • Ungt utenforskap – forebygge helhetlig
 • En overordnet plan for helsetjenestene
 • Mat vs. Landbruk?!
 • HOD sitt ansvar å ivareta andre sektorer

2. Tydeligere satsning på forebygging med penger og tydelig føring på tiltak/løsning

 • Langsiktige økonomiske effekter (for lite om det)
 • Forebygging er investering
 • Verktøy for å budsjettere på livskvalitet mangler
 • Budsjett og folkehelsemeldingen – mangler konkete tiltak
 • Slutt med korte prosjektmiddelperioder
 • Early investment – James Heckman

4. Satse på felles verktøy for folkehelsetiltak i kommunene

 • Mer nasjonal styring vs. kommunal selvråderett
 • Mangler felles verktøy for folkehelsetiltak i kommuner

5. Forskning – større satsning på å dokumentere effekten av folkehelsetiltak i kommunene

 • Forskning – økt til kommunene – må styrkes og utvikles
 • Satse på konkrete evidensbaserte anti-mobbeprogrammer som bør rulles ut i alle skoler
 • For lite til arbeid mot mobbing – må være forskningsbasert
 • «Plasterpolitikk» Vet vi hva som virker? Forskning

6. Bevegelsesglede – satsning på økt hverdagsaktivitet

 • Barns uteområder i grunnskole – 30 millioner i stimuleringsmidler
 • Fysisk aktivitet – NB! Egenorganisert, ikke bare organisert. Nasjonalt skolegårdsløft etterlyses
 • Midler til økt hverdagsaktivitet. Hjertesoner og trygge skoleveier. Utstyrsentraler. Barnehager/skoler – uteområder. Nærmiljøanlegg
 • Blå/grønn struktur og nærfriluftsliv

7. Tiltaksutvikling – varig drift

 • Styrke frivilligheten og sosiale entreprenører – tverrsektorielt
 • Innovasjon må lede til implementering i drift
 • Innovasjon, effekt/gevinst må føre til implementering over tid, og mulighet for å forbedre og optimalisere utvalgte kunnskapsbaserte metoder. For eksempel folkehelseprogrammet stopper etter idé/konspetfase
 • Tydeligere anbefalinger. Stopp tiltaksinflasjon
 • Voksenvaksinasjon

8. Større satsning på utsatte grupper

 • Menn og psykisk helse
 • Eldre og psykisk helse
 • Kvinnehelse – ingenting er løftet frem

Tverrpolitisk debatt

Møtet ble avsluttet med en tverrpolitisk debatt om folkehelse, ledet av Folkehelseforeningen sin styreleder, Lasse Heimdal.

I debatten kom det tydelig frem at folkehelse er et felles politisk satsningsområder. Partiene er enige om at det ikke skal være fattige barn i Norge, at man vil utrydde mobbing, utjevne sosiale ulikheter, bedre kostholdet mm. Men, man har forskjellig ideologi om hvordan man vil nå målet.

Politisk debatt om et helsefremmende statsbudsjett

 

Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet de grønne, Erland Svardal Bøe, Høyre, Seher Aydar, Rødt, Ole Henrik Krat Bjørkholt, Arbeiderpartiet  i en litt humoristisk debatt om et alvorlig tema – Et helsefremmende statsbudsjett 2024

Tusen takk for innsatsen, til alle dere som deltok og bidro og et spesielt takk til KLP for fint vertskap!

Du kan også lese:

Digital lunsj: Munnen er en del av kroppen, og folkehelsen! | Folkehelseforeningen

Bli medlem i Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg