Et engasjerende og vellykket innspillsmøte!

Engasjerte deltakere

Torsdag 07.04.22 møttes 51 representanter for organisasjoner, faggrupper og forskere for å lage ett felles innspill til den nye folkehelsemeldingen. Det ble 4,5 engasjerende timer som virkelig viser bredden og mangfoldet i folkehelsearbeidet.

Et senario som skapte engasjement

For møtet hadde deltakerne forberedt 3 minutter lange innlegg basert på et drømme senario:

Regjeringen inviterer oss til et møte der de sier at budsjettet for 2024 skal inneholde en ny milliard kroner til helsefremmende arbeid. På hvilke områder synes dere at vi skal bruke den?

Norges første «Folkehelseting»

Etter at Jorid Grimeland og Lasse Heimdal i Folkehelseforeningen, Vibeke Os Bratlie fra KLP og Ole Henrik Krat Bjørkholdt, statssekretær i Helse og Omsorgsdepartementet hadde holdt gode innledninger ble møtet gjort om til et Folkehelseting. Fra talerstolen ble det holdt 26 flammende innlegg om hvordan man kan bruke en ny milliard. Så fikk tingets representanter gå til avstemming om prioritering av tiltakene.

Fornøyde deltakere fra SMART oppvekst og KLP

Her er en liste over tiltakene i prioritert rekkefølge:  

 • Styrkebasert kompetanseløft for folkehelsearbeidere #smartoppvekst
 • Skolen som nærmiljøarena
 • Legge til rette for gåing og sykling – hjertesoner og helsefremmende skoleruter
 • Styrke foreldrekompetansen
 • 5 grep for økt Hverdagsglede: knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og å gi
 • Engasjere Ukrainere i Norge i arbeid med integrering av flyktninger fra Ukraina
 • Kompetanse hos alle som jobber med barn og unge om LHBTQ + tematikk
 • Forske mer på psykisk helse
 • Voksen-vaksinasjonsprogram
 • Folkehelsemeldingen tar for seg livsveiledning som et tiltak for å fremme bedre psykisk helse og livskvalitet
 • Flere miljøterapeuter med sosialfaglig kompetanse i skolen
 • Mer fokus på kunst og kultur i læreplanen
 • Støtte frivillige organisasjoner – helsefremmende for mottaker, «giver» og samfunnet
 • System for sanntidsrapportering (av sykdom og skade)
 • Ensomhet er ikke frivillig
 • Integrere tro og livssyn som en naturlig del i helsevesenet, og fremme bedre helse og livskvalitet
 • Feilernæring og en pandemi av kroniske sykdommer (NCDS)
 • Avskaff atomvåpen
 • Fast farmasøyt
 • Selvhjelp utenfor hjelpeapparatet
 • ABC for bedre psykisk helse. En kampanje A. gjør noe aktivt B. gjør noen sammen C. gjør noe meningsfullt
 • Fysisk aktivitet og yoga på resept til bruk i både offentlig og privat sektor
 • Folkehelsemeldingen tuftes på FNs Bærekraftsmål
 • Helserådet for alle – Folkehelsebibliotek for alle
 • Trygghetsvandring og risikorydding – færre skader
 • Digital plattform for eldre

OBS! Mange innlegg fikk likt antall stemmer, derfor er rekkefølgen litt misvisende.  

Sammenstilles til et dokument

Alle innleggene vil nå sammenstilles til et dokument og oversendes til Helse og Omsorgsdepartementet. Vi håper at vi vil finne igjen mange av områdene i meldingen som skal behandles i Stortinget våren 2023.

Mange fordeler med å møtes

Dette ble et møte med alvor, mye latter, kreativitet og nettverksbygging. Det var enighet om at alle har stor nytte av å møtes på tvers av fagfelt og organisasjoner. Dette vil styrke den enkelte organisasjonen og søkelyset på det helsefremmende arbeidet. Derfor ble det helt naturlig å avslutte møtet med å danne et Folkehelseforum som skal møtes igjen.

Hva er et Folkehelseforum

Folkehelseforeningen har satt seg som mål å samle organisasjoner, forskings- og fagmiljøer til et Folkehelseforum, der man deler kunnskap, foreslår løsninger og går i dialog med politiske partier lokalt og nasjonalt.

Delmål 2022

 1. består av minimum 40 organisasjoner og fagmiljøer
 2. bli enige om et felles innspill til den nye Folkehelsemeldingen
 3. ha dialog med alle politiske partier
 4. gjennomføres et høstmøte der det lages innspill til kommunale partiprogrammer innfor valget 2023

Arbeidet evalueres, og partene blir enige om hvordan Folkehelseforum skal arbeide videre

Takk til KLP som var vertskap for møtet.

Tusen takk til alle som bidro!

Bærum Kommune, Fellesorganisasjonen Folkehelseforeningen Forskningssenteret Promenta Helsebiblioteket Human-Etisk Forbund HUNT forskningssenter, NTNU Institutt for folkehelsevitenskap Kulturaliansen Landsgruppen for Helsesykepleiere i NSF Skadeforebyggende Forum Livsglede for eldre MedLytic MSD Norge Norges Ergoterapiforbund NMBU Norges Farmaceutiske forening Norske leger mot atomvåpen Norsk Studentorganisasjon Norsk Yogalærer forbund Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn STL, Skien Kommune Skeiv Ungdom SMART senter for invovasjon Syklistenes Landsforening Universitetet i Oslo Vaksineutvalget i LMI (GSK er en del av utvalget) Voksne for barn WilderingWalkingWonders

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg