Velg politikerne som gir oss gode liv!

Valget 2023

Denne artikkelen er skrevet av et samlet styre og generalsekretær i Folkehelseforeningen.

Vår helse påvirkes i stor grad av lokale forhold og lokale beslutninger. Da blir det viktig hvilke politikere som bestemmer der du bor!

På tross av at vi i Norge bruker langt over 418 milliarder* på helse hvert år, er det fortsatt store sosiale helseforskjeller, og mange opplever at de ikke får den hjelpen de trenger for å ta vare på sin egen helse. Antall mennesker som står utenfor skole og arbeidsliv, og mennesker som opplever utenforskap, øker.

Samfunn med mer rettferdig fordelte ressurser og med lik tilgang til helsetjenester, oppnår synergieffekter vi alle har nytte av. Ved å stemme på politikere som vil redusere sosiale og økonomiske forskjeller, øker mulighetene for at vi alle kan få bedre helse og leve gode liv. Politikere som former helsefremmende samfunn, vil gi mange mennesker økt livskvalitet og gode levekår. Når hele befolkningen har bedre levekår og helse vil det også bidra til økonomisk vekst.  

Det finnes mye kunnskap og erfaringer om hvordan et lokalsamfunn kan bidra til å bedre innbyggernes helse og livskvalitet. Forskning viser at det er langt billigere å forebygge enn å reparere. Men det må satses langsiktig, tverrsektorielt, og tas utgangspunkt i lokale forhold og muligheter. Tiltakene må bygge på fakta og kunnskap, ikke synsing og ideologi.

Velg politikere som vil gi hele befolkningen gode liv.

Velg politikere som vil jobbe for å gi deg og andre gode liv, velferd og bedre helse. Velg politikere som vil:

  • vedta at innbyggernes livskvalitet er det viktigste målet for kommunen. Med livskvalitet menes både helse, likeverd, velferd og egenopplevelse av å ha et godt liv.
  • ta vare på klima og miljø, biologisk mangfold, økonomi og sosiale forhold i tråd med FNs bærekraftsmål, og fremmer handlingsplaner som faktisk bedrer lokale forhold, og bidrar nasjonalt og internasjonalt.
  • forebygge fattigdom, og spesielt barnefattigdom gjennom tidlig og samordnet innsats. Gi barn et barnehagetilbud alle har råd til, og et utdanningssystem der alle finner seg til rette og fullfører videregående skole.
  • sikre at alle innbyggere som kan og vil, er inkludert i arbeidslivet, opplever «innenforskap» og mottar en respektabel inntekt det går an å leve av.
  • styrke og utvikle en variert og inkluderende frivillighet. Sikre forutsigbarhet for frivillig sektor. Økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse i fritidsaktiviteter.
  • styrke innbyggernes psykiske helse ved å sørge for at alle innbyggere kan være aktive, pleie vennskap og relasjoner til andre mennesker og kan engasjere seg i aktiviteter som føles meningsfulle, som å bidra til at andre også har det bra og utvikler seg.
  • gjennomføre kostholdsrådene i alle tjenester (barnehage, skole, SFO, sykehjem, sykehus, rådhus, kantiner og andre kommunale virksomheter).
  • opprette trygge, gratis og rusfrie møteplasser for alle innbyggere, uavhengig av alder og økonomi. Dette kan for eksempel være parker og naturområder, svømmehaller, bibliotek, skateparker, ungdomsklubber, gratis aktivitetstilbud osv. Disse kan driftes av eller i partnerskap med frivillige organisasjoner og næringslivet.
  • sørge for at alle har en fastlege, og utvide rettighetene til tannbehandling for innbyggere med dårlig råd.
  • vedta arealplaner og reguleringsplaner som fremmer god helse og som inkluderer gode møteplasser, aktivitet for alle aldersgrupper og skaper opplevelse av trygghet. Planene lages i tett samarbeid med innbyggere.

* SSB Helseregnskap for 2021

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å få folkehelse på dagsorden i ditt lokalsamfunn: Vi bistår det gjerne!

Du kan også lese:

Vil du fremme tannhelse gjennom Folkehelseforeningen? | Folkehelseforeningen

God psykisk folkehelse. Ja, men hvordan? | Folkehelseforeningen

Behandling av regjeringens folkehelsemelding: Vi stoler på at politikerne lytter. | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg