Vil du fremme tannhelse gjennom Folkehelseforeningen? 

Tannhelse barn

Skrevet av: Daniel Kingsley Braadland, fagleder folkehelse, Fylkestannlegekontoret i Rogaland

Folkehelseforeningen ønsker å sette ned en arbeidsgruppe som fokuserer på tannhelse. Det er viktig å etablere et samarbeid for å bidra til at beslutningstagere, helsesektoren og befolkningen i sin helhet får kunnskap om hvor viktig god oral helse (munn- og tannhelse) er for god generell helse og livskvalitet. Det må arbeides for at tannhelse skal være en større del av nasjonale og regionale planer i folkehelsearbeidet. Spesielt er det viktig i alle strategier og planer vedrørende ikke-smittsomme sykdommer. 

En frisk munn er en forutsetning for god helse 

Oral helse har en sammenheng med og kan påvirke generell helse. Orale sykdommer kan føre til svekket allmennhelse og være en medvirkende årsak til annen sykdom.

Orale sykdommer øker risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, lungesykdom og diabetes. God oral helse kan ha positiv innflytelse og føre til at nevnte sykdommer forebygges, behandles og håndteres bedre. En frisk munn er en forutsetning for god helse og livskvalitet. 

Helsedirektoratet sin rapport med kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom oral helse og generelle helse (1):

Oral sykdom er en global helseutfordring 

I slutten av 2022 publiserte Verdenshelseorganisasjon en rapport om global oral helsestatus (2). I rapporten presenteres de nyeste dataene om orale sykdommer, risikofaktorer, utfordringer og tiltak innen oral helse på global basis.

Rapporten dokumenterer at orale sykdommer er noen av de vanligste ikke-smittsomme sykdommene og rammer omtrent 3,5 milliarder mennesker globalt.

Orale sykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer har ofte de samme risikofaktorene som blant annet høyt sukkerforbruk, høyt alkoholkonsum og tobakk. 

Figuren viser en rangering av de mest vanlige sykdommene på global basis. Dataene representerer alle aldre og kjønn. Figuren er hentet fra Verdenshelseorganisasjons rapport «Global oral health status report». 

Oral helse har lenge vært oversett i den globale helseagendaen. Verdenshelseorganisasjon slår fast gjennom sin rapport at det er behov for å iverksette tiltak for å sikre at alle mennesker, uansett bosted eller sosioøkonomisk status, har helsekompetanse og tilgjengelige hjelpemidler til å ta vare på egen oral helse. Dette innebærer blant annet tiltak innen folkehelsearbeid og forebygging. 

Oral helse og folkehelseutfordringer

Den orale helsen i Norge har bedret seg de 30 siste årene, og den egenvurderte tannhelsen i befolkningen er god. Samtidig rammer oral sykdom store deler av befolkningen.

FHIs rapport om sykdomsbyrde i Norge i 2016 viser at oral sykdom rammet i underkant av 2,7 millioner mennesker, noe som innebærer omtrent halvparten av Norges befolkning, og forårsaket rundt 24 000 tapte leveår (3).

Levekårsundersøkelsen om Helse i Norge fra 2021, viser at den høyeste andelen som har et udekket behov for tannhelsetjenester er blant de som har helseproblemer, særlig de med psykiske helseplager. Undersøkelsen viser også at det er flere med lav inntekt som rapporterer om dårlig tannhelse, sammenlignet med de som tjener bedre (4). 

I et eldreperspektiv kan oral sykdom lede til tanntap, smerter, tygge- og spiseproblemer, som svekker allmennhelse.

I høyinntektsland er svekket oral helse først og fremst et problem i den voksne og eldre delen av befolkningen (5). Samfunnsutviklingen i Norge viser at andelen eldre øker og flere eldre skal klare seg selv hjemme. I eldreperspektivet kan oral sykdom lede til tanntap, smerter, tygge- og spiseproblemer, som igjen gir svekket allmennhelse. Alvorlig tannløshet utgjør en stor sykdomsbyrde (3). En annen folkehelseutfordring i befolkningen er relatert til flyktninger og oral helse. I 2022 ble det gjennomført undersøkelser blant Ukrainske flyktninger som kom til Norge (6).

Undersøkelsen viste at Ukrainske flyktninger vurderte sin egen tannhelse som vesentlig dårligere enn den norske befolkningen. 

Hvilke gode forebyggende og helsefremmende tiltak må være på plass for å sikre en god oral helse i hele befolkningen uavhengig av fysisk, psykisk, sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn? Hva skal til for å øke tannhelsekompetansen blant beslutningstakere, helsesektoren og befolkningen? Dette er problemstillinger som en arbeidsgruppe for tannhelse bør jobbe med. 

Arbeidsgruppe i folkehelseforeningen 

Det skal nå etableres en arbeidsgruppe for tannhelse i folkehelseforeningen. Arbeidsgruppen skal: 

  • Gi råd til Folkehelseforeningen i spørsmål som angår tannhelse, og bidra til folkehelseformidling på folkehelsekonferansen, folkehelseforum, artikler og kronikker. 
  • Gruppen vil ha som oppgave å være oppdatert i grensesnittet mellom politikk, forskning og praksis. 
  • Komme med innspill om hvor det trengs mer forskning, og hva som kan formidles i Folkehelsekonferansen. 
  • En representant fra gruppen inngår også i det internasjonale arbeidet. 

Ta kontakt med folkehelserådgiver i Tannhelse Rogaland, Janne K. A. Schanche, dersom du ønsker å være med i en arbeidsgruppe for tannhelse.

Referanser: 

  1. Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kunnskapsoppsummering-om-sammenhengen-mellom-den-orale-og-generelle-helse 
  2. Global oral health status report, 2022: towards universal health coverage for oral health by 2030: https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484 
  3. Sykdomsbyrden i Norge i 2016: Sykdomsbyrden i Norge i 2016 – FHI
  4. Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester: Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester – 2. Udekket behov for helsetjenester og forebyggende helseatferd (ssb.no)
  5. Ending the neglect of global oral health: time for radical action: https://www.academia.edu/40112207/Ending_the_neglect_of_global_oral_health_time_for_radical_action 
  6. Helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina som kom til Norge i 2022: https://www.fhi.no/publ/2023/helsetjenestebehov-blant-flyktninger-fra-ukraina-som-kom-til-norge-i-2022/ 

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg