Folkehelseforeningens ambisiøse arbeidsplan er godkjent av årsmøtet 2023

Engasjement

Folkehelseforeningen har høye ambisjoner i 2023. Styret har lagd en arbeidsplan som fikk full tilslutning under årsmøtet 20.03.23. Vi gleder oss til å jobbe sammen med mange engasjerte parter for å gjennomføre den. Ta kontakt med oss på , eller 954 95 003, hvis du også ønsker å bidra. Arbeidsplanen består av fire områder:

 • Kunnskap
 • Kommunikasjon
 • Politikk
 • Organisasjon

Kunnskap

Kunnskap
Bildet er tatt fra vår årlige møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging, Folkehelsekonferansen.

FNs Bærekraftsmål

 • Tydeliggjøre de åtte, aktuelle Bærekraftsmålene på vår hjemmeside og i all kommunikasjon
 • Kun arrangere møter, konferanser, temaer som kan knyttes opp til ett eller flere Bærekraftsmål og/eller et av målene til World fuduration of public healt

Unges meninger og kompetanse inkluderes i folkehelsearbeidet

 • Være en foregangsorganisasjon som inkluderer personer under 35 år i alle arbeidsgrupper og i utviklingsarbeid
 • Ha et særlig søkelys på ette i utviklingen av Folkehelsekonferansen 2023
 • Fortsette den gode utviklingen av Folkehelseforeningen Ung

Arrangere og videreutvikle den årlige, nasjonale folkehelsekonferansen som arena for kunnskapsformidling og nettverksbygging

 • Inkludere ungdomsråd og Folkehelseforeningen Ung i planleggingen og gjennomføringen av Folkehelsekonferansen 2023 og 2024
 • Stille høye krav til formidling under konferansene
 • Deltakerne skal selv få oppleve at Folkehelsekonferansen er en helsefremmende møteplass gjennom å fokusere mer på kultur og natur under gjennomføringen

Være en attraktiv samarbeidspartner for andre virksomheter innenfor folkehelsearbeidet gjennom å være søkerorganisasjon for Stiftelsen Dam.

 • Nedsette en arbeidsgruppe som bistår ass. generalsekretær i utviklingen og vurderingen av gode søknader
 • Synliggjøre mulighetene ved å utvikle tiltak og forskningsprosjekter med støtte av Folkehelseforeningen
 • 1 godkjent søknad på forskning
 • 4 godkjente søknader på tiltak/helse

Etablere faggrupper med utgangspunkt i organisasjonens behov på ulike tidspunkter.

 • Kartlegge hvilke områder engasjerte personer ønsker å bidra i og nedsette minimum en faglig arbeidsgruppe i henhold til dette
 • Oppmuntre FHF Ung til å engasjere seg i ulike områder og bistå dem på ulike fagfelt

Arrangere kurs, seminarer og webinarer for å formidle kunnskap og erfaringer knyttet til folkehelsearbeidet

 • Gjennomføre et godt jubileumsseminar
 • Gjennomføre minimum åtte lunsjwebinarer i løpet av året
 • Markere den Europeiske Folkehelseuken

Delta i nordiske, europeiske- og verdensomfattende folkehelsekonferanser og stimulere flere fra Norge til å delta på internasjonale arenaer.

 • To representanter fra Folkehelseforeningen deltar på WFPH sin verdenskongress i Roma. Arrangere et eget møte for de norske deltakerne på konferansen
 • To representanter fra Folkehelseforeningen og en representant fra FHF Ung deltar på EUPHA sin europeiske folkehelsekonferanse i Dublin. Arrangere et eget møte for de norske deltakerne på konferansen
 • Bekjentgjøre det internasjonale arbeidet på våre hjemmesider og i sosiale medier for å oppfordre til deltakelse og innsendelse av abstracts 
 • Utse en egen, aktiv representant i styret som har ansvar for det internasjonale arbeidet og nedsette en egen arbeidsgruppe som engasjerer seg i det globale folkehelsearbeidet

Kommunikasjon

Folkehelseforeningen består av mange kunnskapsrike mennesker. Det gjelder forskning, tiltak og politisk engasjement. Vi vil dele vår kunnskap på mange ulike måter.

Være en aktiv bidragsyter på andre arrangørers konferanser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Bidra aktivt i utviklingen og gjennomføringen av Frivillighet Norge sin «Møteplass folkehelse»
 • Tilby andre organisasjoner om å bidra i gjennomføringen av programmer under Arendalsuka
 • Lage et eget område på vår hjemmeside der vi tilbyr vår kompetanse på lokale, regionale og nasjonale konferanser
 • Tilby får kompetanse til EUPHA

Utvikle kommunikasjonsflatene, særlig gjennom bruk av nettsider, sosiale medier, e-post og nyhetsbrev.

 • Nedsette en egen arbeidsgruppe som har ansvar for å bistå generalsekretær i arbeidet
 • Videreutvikle www.folkehelseforeningen.no
 • Publisere minimum en god artikkel under aktuelt i uken
 • Lage en god profesjonell mal for nyhetsbrev og differensiere hva som sendes ut til medlemmer, tidligere deltakere på folkehelsekonferansen og folkehelseforum samt de som har meldt at de ønsker oppdateringer fra organisasjonen  

Formidle forståelsen av folkehelsearbeidet gjennom å skrive kronikker og å delta i debatter i lokale, nasjonale og internasjonale medier.

 • Foreningen skal få inn minimum 4 kronikker i nasjonale medier
 • Lage utkast til kronikker som medlemmene kan bruke til inspirasjon for lokale medier før valget
 • Innføre dette som et eget punkt på styremøtene og nedsette egne grupper som har ansvar for å skrive kronikker og kontakte debattprogrammer for å tilby får kompetanse 

Være en pådriver for involvering av unge i det kommunale, regionale og internasjonale folkehelsearbeidet.

 • Være et forbilde på området og synliggjøre dette i vår kommunikasjon
 • Stort søkelys på dette under gjennomføringen av folkehelsekonferansen

Politikk

Bildet er tatt under den politiske debatten «Et helsefremmende statsbudsjett 2023», under Folkehelseforum høsten 2022. I løpet av 2023 skal vi arrangere fire lignende møter.

Være en pådriver som setter søkelys på forebyggende og helsefremmende arbeid i den lokale, nasjonale og internasjonale politiske debatten.

 • Samarbeide med aktuelle stortingskomiteer og invitere dem til deltakelse på Folkehelsekonferansen 2023
 • Lage en veileder og oppfordre våre medlemmer til å arrangere politiske debatter om folkehelse for det lokale valget 2023

Være en møteplass for unge politikere og Folkehelseforeningen Ung

 • Bistå Folkehelseforeningen Ung i arbeidet

Formidle kunnskap om det forebyggende og helsefremmende arbeid til de politiske partiene.

 • Tilby og arrangere kurs om ulike temaer for stortingsrepresentanter
 • Tilby de politiske partiene om å arrangere kurs for deres tillitsvalgte  

Gi innspill til partiprogrammene før stortings- fylkes- og kommunevalg.

 • Sende resultatene fra debatten «Et helsefremmende statsbudsjett» på nytt til de politiske partiene
 • Oppfordre medlemmer til å gjøre det samme til de lokale politiske partiene

Samordne innspill fra ulike parter gjennom Folkehelseforum.

 • Arrangere 4 møter i Folkehelseforum
 • Kommunisere resultatene for møtene til politikere på alle plan

Formidle kunnskap om det forebyggende og helsefremmende arbeid til de politiske partiene.

 • Tilby og arrangere kurs om ulike temaer for stortingsrepresentanter
 • Tilby de politiske partiene om å arrangere kurs for deres tillitsvalgte  

Gi innspill til partiprogrammene før stortings- fylkes- og kommunevalg.

 • Sende resultatene fra debatten «Et helsefremmende statsbudsjett» på nytt til de politiske partiene
 • Oppfordre medlemmer til å gjøre det samme til de lokale politiske partiene

Samordne innspill fra ulike parter gjennom Folkehelseforum.

 • Arrangere 4 møter i Folkehelseforum
 • Kommunisere resultatene for møtene til politikere på alle plan

Organisasjon

Vi er helt avhengig av aktive personer som vil arbeide aktivt for å oppnå våre mål.

Ha et arbeidende, aktivt styre som involverer unge i arbeidet.

 • Bistå valgkomiteen slik at de finner gode personer som kan og vil bruke både arbeidstid og fritid til styrearbeid 
 • Tilrettelegge for gode prosesser der styremedlemmene får eierskap og engasjement
 • Velge et AU og flere arbeidsgrupper. Folkehelseforeningen Ung skal inkluderes i disse.

Bygge opp en sterk og aktiv organisasjon for unge, under 35 år

 • Generalsekretær skal ikke gjøre forskjell på Folkehelseforeningen og Folkehelseforeningen Ung og også være de unges sekretariat

Sikre økonomien og videreutvikle og utvide sekretariatet.

 • Styret skal være aktive søker på ulike tilskuddsordninger, generalsekretær bistår i arbeidet
 • Arbeide for at Folkehelsekonferansen dekker lønnskostnader for leder av konferansekomiteen (generalsekretær)

Mobilisere og inkludere medlemmer i det utadrettede arbeidet.

 • Arbeide for at medlemmer er stolte for sitt medlemskap og bidrar i arbeidet nasjonalt, regionalt og nasjonalt

Øke medlemstallet med 100 % i strategiperioden (2023 – 2028)

 • 100 medlemmer i FHF Ung
 • 250 personlige medlemskap
 • 70 organisasjonsmedlemskap

Være en attraktiv samarbeidspartner for andre aktører på folkehelseområdet, særlig nasjonalt, men også lokalt, regionalt og internasjonalt der dette er mulig.

 • Styret gjør seg synlig og tilbyr aktivt sin kompetanse og tid

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg