Folkehelseforeningens årsmelding 2021

Årsmelding 2021

Årsmeldingen ble vedtatt av styret 22.02.22 og av årsmøtet 22.03.22

Høydepunkter i 2021

Dette året har også vært preget av koronasituasjonen og nedstengningen av Norge. Men pga. den midlertidige åpningen av Norge høsten 2021 fikk vi gjennomført vår viktigste aktivitet, Folkehelsekonfe­ran­sen 2021 i Trondheim. Vårt årsmøteseminar om «Uten arbeidshelse ingen folkehelse» ble igjen utsatt på ubestemt tid. Men andre aktiviteter ble gjennomført.

Vi vil fremheve følgende utadrettete aktiviteter:

 • Folkehelsekonferansen ble gjennomført i Trondheim 27.-29. oktober med 600 personer til stede i løpet av konferansedagene. Det var fem for-konferanser, fem plenumssesjoner og 17 parallellsesjoner. 54 forsknings- og praksisprosjekter ble presentert muntlig eller som poster. Et åpent kveldsarrangement om «Unge sosiale entrepenører – vårt håp for framtida» ble arrangert onsdagen før hoved-konferansen.
 • Folkehelseforeningen søkte om og ble godtatt som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Det gir gode muligheter til å fremme gode søknader innen forskning og tiltak i folkehelsefeltet.
 • En ny generalsekretær ble ansatt fra 1.1.22, og i en stilling som ble økt til 100 % fra den nåværende 30 % stilling. Dette forventes å kunne øke Folkehelseforeningens aktiviteter vesentlig.

Historikk

Folkehelseforeningen (FHF) ble etablert i 1998. Den arbeider tverrfaglig for å øke for­ståelsen og interessen for forskning, undervisning, formidling, politikkutforming, forvaltning og praksis innen folkehelsearbeid.

Folkehelseforeningen er det norske medlemmet i European Public Health Association (EUPHA) og i World Federation of Public Health Associations (WFPHA).

I Folkehelseloven (2011) defineres folkehelsearbeid til: ”samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirek­te fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygge psykisk og somatisk syk­dom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.” Denne loven byg­ger på fem prinsipper for folkehelsearbeid: 1) utjev­ning, 2) helse i alt vi gjør, 3) bære­kraftig ut­vik­­­ling, 4) føre-var og 5) medvirkning (Meld. St. 24 (2012-2013) «God helse – felles ansvar» og Meld st. 19 (2014-2015) «Mestring og muligheter». Dette er i tråd med foreningens mål

Folkehelseforeningen bygger bro for felles innsats

Foreningens visjon: Brobygging for felles innsats

Foreningens mål:

1. Folkehelseforeningen skal være et møtested og en brobygger mellom forskere, prak­ti­kere, næringslivet, de som driver frivillig arbeid og de som utformer politikk på feltet.

2. Folkehelseforeningen skal bidra til å øke forståelsen for folkehelseperspektivet innen forskning, utdanning, formidling og forvaltning.

3.  Folkehelseforeningen skal være en aktuell samarbeidspartner nasjonalt, og er represen­tert med deltakelse på nordiske, europeiske og globale arenaer.

Aktiviteter i 2021

Utgangspunktet for denne oversikten er Folkehelse­fore­nin­gens arbeidsplan for 2021. Aktivitetene er ordnet etter foreningens mål. Under avsnittet ”Organisatoriske forhold” blir det gjengitt en del aktiviteter i forbindelse med foreningens organisasjon. 

Mål 1: Folkehelseforeningen skal være et møtested og en brobygger mellom forskere, prakti­ke­re, næringslivet, de som driver frivillig arbeid og de som utformer politikk på feltet.

 • Folkehelsekonferansen ble gjennomført i Trondheim 27.-29. oktober med 600 personer til stede i løpet av konferansedagene. Det var fem for-konferanser, fem plenumssesjoner og 17 parallellsesjoner. 54 forsknings- og praksisprosjekter ble presentert muntlig eller som poster. Et åpent kveldsarrangement om «Unge sosiale entrepenører – vårt håp for framtida» ble arrangert onsdagen før hoved-konferansen.
 • Folkehelsekonferansen 2022 skal gjennomføres i Hamar med tema: «Fra økende forskjeller til bærekraftige samfunn. Hvordan fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid?» En programkomité er etablert med representanter fra Folkehelseforeningen og de lokale samarbeidspartnere: Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune.
 • Det ble gjennomført et webinar 23. mars om «Frihet, frivillighet og solidaritet. Folke­helse­politikken etter koronaens tid.» Samarbeid mellom frivillige organisasjoner på nasjonalt, regionalt og globalt nivå, og med myndighetene, vil bidra vesentlig for å bedre folks helse.
 • Den nylig oppstartede seksjonen FHF-Ung for studenter/nye forskere/unge praktikere innen folkehelsefeltet har fått en egen facebook-side, logo og plass på nettsidene. De har arbeidet med rekruttering, sosiale medier, instagramkonto hvor relevante folkehelsepunkter deles, kampanjer sammen med Kirkens SOS, kveldsarrangement og en parallellsesjon i Folkehelsekonferansen.
 • I vår Facebook-gruppe foretas deling av artikler, jobb-annonser og nyhetsmeldinger av interesse for folkehelsen. Iblant foregår faglige diskusjoner.
 • Folkehelseforeningen ble godkjent som søkerorganisasjon i Dam-stiftelsen og kan ta mot søknader til bl.a. forskings- og helseprogrammet. Organiseringen for å kunne ta mot, behandle og videreformidle søknader ble gjennomført og informasjon lagt ut på nettsidene.

Mål 2: Folkehelseforeningen skal bidra til å øke forståelsen for folkehelseperspektivet innen forskning, utdanning, formidling og forvaltning.

 • Gjennom abonnement på tidsskriftene Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) og European Journal of Public Health (EJPH) formidler Folkehelse­foreningen ny forskning innen de aktuelle fagområder til medlemmene. Medlem­mene har tilgang til disse og et månedlig «Newsletter» fra EUPHA som en del av medlemskontingenten. Som en av eier­ne er Folkehelse­foreningen representert i styret i SJPH ved styreleder professor Camilla Ihlebæk, NMBU. Professor Terje Eikemo, NTNU er hoved­redaktør. FHF er verts­organisa­sjon for SJPH. Johan Lund er vararepresentant til styret og kasserer for SJPH.
 • Vi deltok i den europeiske folkehelseuken i tiden 17- 21. mai som hadde hovedtema: «Sammen er vi sterke for bedre folkehelse», og et undertema for hver av dagene. Vi la ut en tekst på nettsidene på to av disse dagene, en om menns psykiske helse og en om pandemien og sosial ulikhet.
 • Det ble delt ut et stipend på 10 000 kroner til en student for å skrive en master­­­grad om «Variasjon i livskvalitet mellom levekårssoner i Trondheim – betydningen av sosioøkonomisk status».
 • Fjorårets stipendvinner leverte sin oppgave: «Vi har ingen å miste. En kvalitativ litteraturstudie av skolens muligheter for å forebygge selvmord». En analyse av de 11 studiene som inngikk i datamaterialet viste at det var flere forebyggende faktorer i skolen, og at skolens muligheter for å forebygge selvmord var gode.
 • To medlemsbrev ble sendt ut, ett om våren og ett om høsten. 
 • Vi deltok i drøftinger om videreføring av det periodiske tidsskriftet «Helserådet», hvor Anders Smith er redaktør.

Mål 3: Folkehelseforeningen skal være en aktuell samarbeidspartner nasjonalt, og er repre­sen­tert med deltakelse på nordiske, europeiske og globale arenaer.

 • Det arbeides videre med å etablere et nasjonalt folkehelseforum/folkehelseallianse etter mønster fra bl.a. Sveits og Nederland. Målet er å kunne samle folkehelsekreftene i Norge til iblant å uttale seg med en stemme, for derved å få større innflytelse. Dette ansees å bli en av de viktigste arbeidsoppgavene for Folkehelseforeningen i de nærmeste årene.
 • Vi deltok i et møte med Helse- og omsorgsministeren i forbindelse med innspill til World Health Assembly.
 • Den europeiske folkehelsekonferansen som var planlagt gjennomført i Dublin ble gjennom­ført digitalt 10.-12. november. Ca. deltakere fra 125 land var til stede på denne digitale konferansen, deriblant våre styreleder Jorid Grimeland og generalsekretær Johan Lund. Folkehelseforeningen var representert med styreleder i årsmøtet i EUPHAs Governing Board, som også ble gjennomført digitalt.
 • Vi har årlige orienteringsmøter med våre samarbeidspartnere: to møter med Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming og ett møte med henholdsvis Nettverket for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO), Sunne kommuner og Skadefore­byg­gende forum.
 • Drøftingsmøte med den danske folkehelseforening om den norske Folkehelseloven. Danskene vurderer å skrive en kronikk om denne for å drøfte om man bør innføre en tilsvarende lov i Danmark.

Organisatoriske forhold

Medlemskap og økonomi

 • Ved utgangen av 2021 hadde foreningen 137 personlige medlemmer, 20 student­med­lem­mer og 39 institusjonelle medlemmer, totalt 196 medlemmer. Tilsvarende tall for 2020 var 145, 23 og 37, til sammen 205. Dette er en nedgang på 9 medlemmer på ett år (4,4 %). Det er en god del bevegelser i medlemsmassen med både inn- og utmeldinger gjennom hele året. Med­lems­­arki­vet er i løpet av året overført fra et manuelt til et digitalt arkiv/medlemssider som opp­da­te­res løpende. Herfra kan elektroniske medlemsbrev enkelt sendes ut. På medlemssidene får man nå direkte tilgang til hele arkivet til Scandinavian Journal of Public Health.
 • Det ble utarbeidet tre korte videoer og tre enkle postkortbrosjyrer til bruk i rekrutteringsarbeid. Foreningens økonomi er basert på innbetalinger av kontingenter samt eventuelle inntekter fra konferanser og/eller økonomisk støtte fra relevante institusjoner. Folkehelse-konferansene 2018-19 har gitt gode overskudd som bidrar til at foreningens økonomi er solid. Vi fikk kompensasjon på 70 % av budsjettert inntekt for den avlyste 2020-konferansen.
 • Vi er med i Frivillighetsregisteret. Vi kan ikke være med i Grasrot­andelen siden vi ikke har lokale avdelinger.

Årsmøte 2021

Årsmøtet ble gjennomført som digitalt Teams-møte 23. mars. 16 stemme­beret­ti­ge­de medlemmer var til stede.

Styret i Folkehelseforeningen

Styret har etter årsmøtet hatt følgende sammensetning:

Styremedlemmer:                                                   

 • Jorid Grimeland, styreleder, 2020-2022
 • Geir Sverre Braut, nestleder, 2021-2023
 • Elisabeth Sem Christensen, 2020-2022
 • Elise Fonn, 2021-2023
 • Lasse Heimdal, 2021-2023
 • Ragnhild Storstein Spilker, 2020-2022  
 • Tina Vislie, 2020-2022

Varamedlemmer til styret:                                   

 • Werner Christie, 2020-2022
 • Steinar Krogstad, 2021-2023
 • Marte Kvernland, 2021-2023
 • Rosah Malambo, 2020-2022
 • Vegard Nilsen, 2021-2023
 • Maj-Kristin Nygård, 2020-2022
 • Randi Helland Stråtveit, 2021-2023

Jorid Grimeland ble på årsmøtet gjenvalgt som leder av styret for ett år. På styremøtet etter årsmøtet ble Geir Sverre Braut valgt til styrets nestleder for ett år.

Johan Lund er generalsekretær i en 30 % stilling. Han deltar sammen med styreleder og nestleder i et arbeidsutvalg som møtes mellom styremøtene og bl.a. forbereder saker til styremøtene.

Som ny generalsekretær i en 100 % stilling ble Annica Øygard ansatt fra 1.1.22.

 Styret hadde 8 styremøter i 2021 og behandlet 77 saker.

Valgkomiteen ledes av Anne Lise Nessæther. Øvrige medlemmer er Stine Busborg Sagen, Frank Thrana og Ole Trygve Stigen. På årsmøtet i 2021 denne valgkomiteen gjenvalgt.

Andre verv

 • Autorisert revisor Jon Inge Solberg, AS Revision, var foreningens revisor for regnskaps­året 2021. Han ble på årsmøtet 2021 gjenvalgt som revisor.
 • Camilla Ihlebæk er FHFs representant i styret i Scandinavian Journal of Public Health (SJPH), hvor hun også fungerer som styreleder. Johan Lund er vararepresentant og kasserer.
 • Geir Sverre Braut er europeisk medlem i WFPHAs General Council.
 • Jorid Grimeland deltar i WFPHA’s policy committee.

Folkehelseforeningen UNG

Det ble etablert en seksjon for unge folkehelsestemmer (studenter, unge praktikere) -FHF-Ung. Den ledes av Camilla Castellan, Elise Fonn og Tine Norderhaug. Seksjonen arrangerte en parallellsesjon på Folkehelsekonferansen i Trondheim om sosial bærekraft og bidro i opplegget for det åpne kveldsarrangementet om «Unge sosiale entrepenører – vårt håp for framtida» onsdagen før konferansen startet

Seksjoner og arbeidsgrupper i Folkehelseforeningen

Det er utarbeidet regler for seksjonene etter mønster fra EUPHA. Seksjoner kan opprettes dersom det er ønsker og kapasitet.

European Public Health Association (EUPHA)

Som medlem i Folkehelseforeningen er man også medlem i EUPHA. Man mottar månedlige nyhetsbrev samt lenke til den elektroniske versjonen av European Journal of Public Health. Medlemmer av Folkehelseforeningen oppfordres til å melde seg inn i EUPHAs fag­seksjoner, der flere av styremedlemmene er aktive. Foreningens styre blir jevnlig kontaktet av EUPHA i forbindelse med nye prosjekter og andre europeiske nyheter.

Jorid Grimeland representerte FHF i Governing Board (GB) i EUPHA på det digitale årsmøtet i november. Gunnar Tellnes har møterett i GB som Past President i EUPHA.

Sekretariatet

Johan Lund har vært Folkehelseforeningens generalsekretær og kasserer gjennom året. Ellen Andresen har vært regnskapsfører.

Det er utarbeidet en håndbok for leder av komiteen for folkehelsekonferansene og en for leder av sekretariatet. Dette for å sikre at kompetanse og erfaring overføres til nye krefter når nåværende generalsekretær er i ferd med å avslutte sitt arbeidsforhold i sekretariatet.

Folkehelseforeningen har egne nettsider (www.folkehelseforeningen.no). Her finnes informasjon om foreningen, hva vi gjør, om våre møter og konferanser, utvalgte nyheter og innmeldingsskjema. Tina Hveem Vislie er redaktør, med FHF’s generalsekretær som ansvarlig redaktør. I 2021 var det 9 289 unike gjester på nettsidene.

Folkehelseforeningen er aktiv på Facebook. Ved utgangen av 2021 var det 2 091 medlem­mer i nettverket mot 1 931 ved utgangen av 2020, en økning på 8,3 %. Sidene admi­nistreres av Heidi Lyshol, Tina Hveem Vislie, Marte Kvernland, Ragnhild Spilker og Nina Misvær.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg