Folkehelseforeningens 12 krav til den nye folkehelsemeldingen

Folkehelsemeldingen

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken, som vil fremmes våren 2023. I den sammenhengen har Folkehelseforeningen engasjert seg på to ulike måter. Her kan du lese Folkehelseforeningens eget innspill, som ble lagt frem av styreleder Jorid Grimeland på møte i Bergen, 11. april 2022.

1. Mental helse

Det er stort behov for å fremme populasjonens mentale helse ved at samfunnet legger til rette for et positivt psykososialt miljø som forebygger utenforskap og fremmer levekår og ikke minst for de unge. Det er et ansvar på alle samfunns nivåer.

2. Samskaping

For å fremme folkehelsen må fokuset være samskaping, samhandling, inkludering og borgermedvirkning mellom frivillige organisasjoner, forskere og fagforbund i kommune og fylkeskommune i planlegging og forslag til tiltak inn i lovs form.

3. Folkehelsekoordinator

Rollen til folkehelsekoordinatorene i kommune og fylkeskommune må styrkes og organiseres nær til kommunedirektør/rådmann inn i lovs form.

4. Global forpliktelse

Folkehelse i et globalt perspektiv må komme fram i en revidert Folkehelselov og vil styrke de norske forpliktelsene i samarbeid med andre land.

5. Klimaendringer

Kommuner og fylkeskommuner må få et tydeligere ansvar for klimaendringer på kort og lang sikt for å sikre bærekraftige energi kilder som f.eks.: Solceller

6. Arbeidshelse

Meldinga må inneholde helsefremmende fokus på arbeidshelsen samt arbeidsledighetens påvirkning på folks helse.

7. Sosial ulikhet

Forskningen må styrkes på området sosial ulikhet i helse og hva som fremmer helse i befolkningen som har lavere utdanning og lavere lønn. Her trengs det også innovativt folkehelsearbeid.

8. Bedre levekår

Sosial ulikhet må utjevnes både innen utdanning og arbeid. De som tjener minst, bør få lavere skatt. Dette vil bedre levekårene og fremme helsen.

9. Matproduksjon

Det må bli et søkelys på tiltak i mat produksjon, prosessering, konsumpsjon og matsvinn for å bedre klima avtrykket og folkehelsen.

10. Tverrdepartementalt samarbeid

Regjeringen må legge opp til tverrdepartementalt samarbeid for å fremme folks helse når det gjelder Meld. St., lover og regelverk som f.eks.: Arbeidsmiljøloven, Plan- og bygningsloven, Universitets og høgskoleloven, Forurensingsloven og flere andre lover må omforenes for å støtte opp om Folkehelseloven og folkehelsearbeidet.

11. Folkehelseforeningen bør styrkes

Folkehelseforeningen bør bli styrket som samfunnets pådriver og vaktbikkje for å fremme folks helse.  FHF etablerer i disse dager et Folkehelseforum bestående av frivillige organisasjoner, fagforeninger også annet enn helseprofesjoner, forskere og medlemmer av FHF for å påvirke Folkehelsemeldinga og ellers politikkutformingen framover.

12. Ulykkesforebyggende tiltak

Så et lite hjertesukk til slutt: Med en aldrende befolkning må det satses mer på ulykkesforebyggende tiltak og skape et samfunn som er universell tilgjengelig.

Jorid Grimeland, styreleder, Folkehelseforeningen

Ønsker du mer informasjon om styrets arbeid. Ta kontakt med styreleder Jorid Grimeland på telefon 908 40 024. Her kan du lese mer om Helse- og omsorgs- departementets arbeid med Folkehelsemeldingen.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg