Folkehelseforeningens strategiplan

Strategi

22. august 2022 møtes Folkehelseforeningens styre og ledelsen for Folkehelseforeningen Ung før å starte arbeidet med ny strategiplan for perioden 2023 – 2028. Planen skal vedtas på årsmøtet i mars 2023. Under kan du lese vår nåværende plan. Har du innspill på hva den nye strategien bør inneholde? Send gjerne innspill til ">

Strategiplan 2018 – 2022

Folkehelseforeningen (NOPHA) ble etablert i 1998. Den første paragrafen i vedtektene gjengir foreningens formål:

 § 1 Formål: Norsk forening for folkehelse skal arbeide for å øke forståelsen og interessen for forskning, utdanning og formidling om forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til blant annet samfunnsmedisin, sosialmedisin og folkehelsearbeid.

Med folkehelsearbeid menes her: «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen» (Folkehelseloven 2011).

De to neste paragrafene beskriver foreningens arbeidsmøter og hvem som kan bli medlemmer:

§ 2 Arbeidsmåter: Foreningen skal gjennom vitenskapelige og praktiske tiltak på nasjonalt og internasjonalt nivå arbeide med samfunnsrelaterte helsespørsmål. Foreningen skal blant annet stimulere til tverrfaglig forskning og formidle informasjon om folkehelse gjennom kurs, konferanser og seminarvirksomhet.

§ 3 Medlemskap: Foreningen er åpen for personer, organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har interesse for forskning og utvikling innenfor helsefremmende arbeid, forebygging, behandling og rehabilitering.

Norsk forening for folkehelse er medlem av European Public Health Association (EUPHA) og World Federation of Public Health Association (WFPHA).

Folkehelseforeningens visjon:

Brobygging for felles innsats

For strategiperioden 2018 – 2022 har foreningen tre hovedmål:

  1. Folkehelseforeningen skal være et møtested og en brobygger mellom forskere, praktikere, næringslivet, de som driver frivillig arbeid og de som utformer politikk innen feltet.
  2. Folkehelseforeningen skal bidra til å øke forståelsen for folkehelseperspektivet innen forskning, utdanning, formidling og forvalting.
  3. Folkehelseforeningen skal være en aktuell samarbeidspartner nasjonalt, og er representert med deltakelse på nordiske, europeiske og globale arenaer.

HOVEDMÅL og delmål:

1. Folkehelseforeningen skal være et møtested og en brobygger mellom forskere, prak­tikere, næringslivet, de som driver frivillig arbeid og de som utformer politikk innen feltet.

a. Arrangere årlig nasjonal folkehelsekonferanse. Den er Folkehelseforeningens sentrale aktivitet, merkevare og møteplass

b. Folkehelsekonferansen utvikles til å bli landets viktigste folkehelsearena, for praktikere, forskere, frivillighet og politikkutformere.

c. Folkehelsekonferansen arrangeres slik at deltakere fra hele landet får mulig til å delta/bidra til arrangementet.

d. Folkehelsekonferansen arrangeres i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere og aktuelle forsknings- og utviklingsinstitusjoner.

e. Foreningen arrangerer i tillegg til folkehelsekonferansen flere møteplasser der målsetting er å øke forståelse og interesse for forskning, utdanning og formidling av folkehelsearbeid, alene eller i samarbeid med andre.

f. Foreningens ansvar for/deleierskap av Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) skal formidles gjennom folkehelsekonferansens program og arrangement. Dette gjelder øvrige arrangement Folkehelseforeningen er ansvarlig for, alene eller i samarbeid med andre.

2. Folkehelseforeningen skal bidra til å øke forståelsen for folkehelseperspektivet innen forskning, utdanning, formidling og forvalting.Utvikle og følge opp kommunikasjonsstrategi, -plan og –aktiviteter.

a. Aktiviteter knytta til sosiale medier prioriteres.

b. All kommunikasjon skal fremstå attraktiv, aktiv og faglig oppdatert

c. Kommunikasjonsstrategiene og –planen skal særlig rette seg mot medlemmer for å understøtte deres arbeid på folkehelseområdet, aktuelle og sentrale miljøer og aktører, som universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

d. Medlemstallet i foreningen bør øke med 25% i strategiperioden.

e. Synliggjøre medlemsfordeler.

3. Folkehelseforeningen skal være en aktuell samarbeidspartner nasjonalt, og er representert med deltakelse på nordiske, europeiske og globale arenaer.

a. Folkehelseforeningens arbeidende styre fordeler deltakelse på sentrale arenaer fortløpende.

b. Folkehelseforeningen bidrar aktivt i utformingen av folkehelsepolitiske strategier og konkrete tiltak, alene og/eller sammen med andre organisasjoner. Arbeid igangsatt i forrige strategiplanperiode følges opp.

d. Folkehelseforeningen bidrar aktivt i forberedelser og gjennomføring av nordiske, EUPHAs- og WFPHAs møter og konferanser og stimulerer flere til deltakelse på arrangementene.

e. Folkehelseforeningen bidrar i utviklingen av nasjonale folkehelseutdanninger, i samarbeid med sentrale myndigheter og relevante universiteter og høgskoler.

f. Folkehelseforeningen er en aktiv bidragsyter i formidling av forskningsresultater til praksis- og politikkfeltet i samarbeid med aktuelle organisasjoner.

g. Folkehelseforeningen tar initiativ og bidrar til funksjonelle og effektive samarbeidsformer for og med andre samarbeidende organisasjoner. Aktuelle samarbeidsavtaler som inngås følges opp.

h. Foreningens ansvar for/deleierskap av SJPH formidles gjennom arbeidene

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg