Hva er egentlig folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid?

Hand of man holding graphic illuminated light bulb, idea, innovation and inspiration concept. concept creativity with bulbs that shine glitter.

Befolkningens helsetilstand

folkehelseloven er folkehelse definert som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning». Når folkehelsen forbedres, får hver enkelt av oss lavere risiko for uhelse. Folkehelse handler også om hvor god helsen vår er – hvor lenge og godt vi lever – og hvordan de gode leveårene er fordelt. Riktig utformet politikk kan omfordele våre muligheter for god helse.

Helsefremmende arbeid handler om forhold som har betydning for helsen for individer, miljø, lokalsamfunn,  storsamfunn og politikk. Helsefremmende arbeid er et sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og inkluderer alle samfunnssektorer, ikke bare i helsesektoren.

Hovedfokuset rettes mot faktorer som fremmer folks helse – salutogenese – og i mindre grad risikofaktorer for sykdom. Sentrale innsatsområder er myndiggjøring (empowerment), utjevning av sosial ulikhet, helsefremmende politikk og helsepedagogikk.

Vil du lære mer om folkehelse og helsefremmende arbeid? 

Her kan du se en film der Geir Sverre Braut underviser om folkehelse og helsefremmende arbeid. 

Geir Sverre er professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnstryggleik ved Universitetet i Stavanger. Han er også nestleder i Folkehelseforeningens styre. 

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg