Masterstipend fra Folkehelseforeningen

To unge studenter sitter foran en laptop og ler og smiler.

Våren 2020 vil en masterstudent få mulighet til å motta økonomisk støtte for å fordype seg i folkehelsefaget. 

Ett stipend à 10 000 kroner deles ut av Folkehelseforeningen til en student som bidrar til kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet.

Folkehelsefeltet er bredt, og vi vil i utgangspunktet ikke sette begrensninger på hvilke studenter som kan søke. Også studenter fra fagområder utenfor helsefeltet oppfordres til å søke.

Fritt tema og fagbakgrunn

Folkehelseforeningen setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenheng eller atferd – eller på andre måter bruke et folkehelseperspektiv. Vi ser gjerne at tilnærmingen ser på sosiale ulikheter og/eller bruker Dahlgren og Whiteheads modell for helsedeterminanter, men dette er ikke noe absolutt krav.

Hovedkriteriet er at oppgaven skal tilføre kunnskap til fagfeltet, og kunne bidra til å forbedre folkehelsen i Norge. 

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av studiested. Studenten studerer kanskje arkitektur, arealplanlegging, medisin, teknikk, HMS, sosiologi eller noe helt annet, og er interessert i krysningspunktet mellom ulike fagfelter.

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Stipendet tildeles av styret i Folkehelseforeningen. Styret vil, der dette er mulig, være en sparringspartner og bidra med kunnskap og kontakter.

Frist for å søke for våren 2020 er 1. desember 2019.

Søknad på maks to sider sendes til  


Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, navn på studiested, studieretning, masterprogram og veileder
 • Tittel, tema og godkjent problemstilling for oppgaven
 • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
 • Kortfattet beskrivelse av teori- og metodevalg
 • Personlig og faglig mål med oppgaven

Krav knyttet til tildeling:

 • Oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder
 • Det skal fremgå at oppgaven har mottatt støtte fra Folkehelseforeningen
 • Et kort sammendrag av oppgaven skal i ettertid leveres til publisering på nettstedet www.folkehelseforeningen.no  
 • Oppgaven i sin helhet skal oversendes Folkehelseforeningen. Det kan bli aktuelt å presentere oppgaven på et fagseminar eller årskonferanse.

Evalueringskriterier 

Oppgaven bør:

 • fylle de tekniske kravene til en mastergrad ved undervisningsinstitusjonen
 • være evidensbasert
 • være innovativ
 • ha en strategi for kvalitetssjekk/evaluering
 • relevant for Norge
 • relevant for Folkehelseforeningen
 • ha policy-betydning
 • være realistisk i planleggingen når det gjelder for eksempel tillatelser
 • være realistisk når det gjelder tidsbruk

For spørsmål kan styremedlem i Folkehelseforeningen, Heidi Lyshol, kontaktes på e-post: .

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg