Norske helsefaglige og humanitære organisasjoner støtter FN-traktaten som forbyr atomvåpen

science-in-hd-MAoGpZ42NZM-unsplash

FN-traktaten om forbud mot atomvåpen trådte i kraft 22. januar 2021. 

Norges Røde Kors, Norsk sykepleierforbund, Norsk sykepleierforbunds studentforening, Den norske legeforening, Norsk medisinstudentforening, Folkehelseforeningen og Norske leger mot atomvåpen ønsker dette første, omfattende internasjonale forbudet mot atomvåpen velkommen.

Les også debattinnlegget «Støtt forbudet, Ap» i Klassekampen.

Som helsearbeidere er vi glade og stolte over å ha bidratt med vår ekspertise og våre anbefalinger i utviklingen av en sterk forbudstraktat, som er basert på kunnskap om atomvåpens humanitære konsekvenser. 

Traktaten har nå blitt internasjonal folkerett, og er bindende for de statene som ratifiserer den. Forbudstraktaten etablerer en ny juridisk standard mot disse umenneskelige masseødeleggelsesvåpnene. 

Erfaring viser at folkerettslige forbud er effektive verktøy for nedrustning. Traktatene som forbyr biologiske og kjemiske våpen, landminer og klaseammunisjon, har stigmatisert og redusert mengden og bruken av disse våpnene, også for stater som ikke har sluttet seg til de respektive traktatene. Traktaten som forbyr atomvåpen, har allerede hatt effekt. Vi er glade for å se at et økende antall banker, pensjonskasser og forsikringsselskaper over hele verden trekker sine investeringer fra atomvåpenindustrien, som en konsekvens av forbudstraktaten. 

I 1983 uttalte Verdens helseorganisasjon (WHO) at atomvåpen var “den største umiddelbare trusselen mot menneskehetens helse og velferd”, og konkluderte med at “ingen helsetjenester i verden kunne lindre situasjonen på noen vesentlig måte. Den eneste tilnærmingen til behandling av helseeffekter av kjernefysisk krigføring er derfor primærforebygging, det vil si å forhindre atomkrig”. 

Eksperter mener at faren for atomkrig er minst like stor i dag som under den kalde krigen, og faren er økende. De siste årene har det globale rustningskontrollregimet forfalt, og vi ser tendenser til et nytt våpenkappløp. Atomvåpenstatene gjør langsiktige investeringer i stadig mer sofistikerte, mer «anvendbare» og mer destruktive atomvåpen. En atomkrig kan utløses ved eskalering av en væpnet konflikt, ved terrorisme og ved ulykker eller uhell knyttet til sårbarheten til kjernefysiske kommando- og kontrollsystemer. 

Selv en begrenset atomkrig, som involverer mindre enn 2 % av det globale kjernefysiske arsenalet, vil løfte millioner av tonn røyk fra brennende byer opp i atmosfæren og spre seg over hele verden, avkjøle jorden og forårsake sviktende avlinger og sult som kan sette milliarder av menneskeliv i fare. Dette vil være den største miljøkatastrofen verden har sett, og den vil komme raskt.

Forbudstraktaten er en viktig motgift og vår beste vei fremover. 

FN-traktaten innebærer ikke bare et omfattende og kategorisk forbud mot atomvåpen, den er også det første internasjonalt avtalte rammeverket for en prosess der alle nasjoner, med og uten atomvåpen, kan oppfylle sin juridiske forpliktelse til å avskaffe atomvåpen, i tråd med Ikkespredningsavtalen fra 1968. 

Videre forplikter forbudstraktaten statspartene til å yte hjelp til ofrene for bruk og testing av atomvåpen, samt å gjennomføre en mulig utbedring av miljøer som er forurenset etter bruk og testing av atomvåpen. Stater som ennå ikke er klare til å bli med i traktaten, bør se på det som sin plikt å samarbeide om dette forsømte humanitære arbeidet. 

Klimakrisen og covid-19-pandemien har vist oss at vi har et sterkt behov for internasjonalt samarbeid, som må bygge på forskningsbasert kunnskap og ekspertenes innsikt og vurderinger, for å ivareta helsen og sikkerheten til mennesker. Atomvåpen er menneskeskapt, og løsningen på trusselen ligger i våre hender.

Å avskaffe atomvåpen før de gjør slutt på menneskeheten og andre livsformer, er nødvendig av helsemessige og humanitære grunner, og av hensyn til alt liv på jorden. Forbudstraktaten er et avgjørende skritt mot avskaffelse av atomvåpen. 

Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC), Det internasjonale forbundet for sykepleiere (ICN), Den internasjonale føderasjonen av medisinstudentforeninger (IFMSA), Den internasjonale legebevegelsen mot atomkrig (IPPNW), Verdens føderasjon av folkehelseforeninger (WFPHA) og Verdens legeforening (WMA) har i en felles uttalelse ønsket forbudsavtalen velkommen.

Vi oppfordrer norske myndigheter til å slutte seg til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 
 

Signert:
Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund
Edel Marlèn Taraldsen, leder i NSF Student
Marit Hermansen, president i Den norske legeforening
Maja Elisabeth Mikkelsen, leder i Norsk medisinstudentforening
Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen
Signe Flottorp, styreleder i Norske leger mot atomvåpen

Foto: Science in HD via Unsplash

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg