Norske helsefaglige organisasjoner «Stans krigen i Ukraina og unngå kjernefysisk eskalering»

Atomvåpen

Vi representerer leger, sykepleiere, medisin- og sykepleierstudenter og folkehelsearbeidere i Norge. Vi oppfordrer til umiddelbar våpenhvile, tilbaketrekking av alle invasjons- og okkupasjonsstyrker, og en raskt fremforhandlet slutt på krigen i Ukraina. Vi må stoppe den faretruende og økende risikoen for kjernefysisk eskalering og forhindre atomkrig ved snarest mulig å avskaffe atomvåpen.

Krigen har sluppet løs en voksende humanitær katastrofe. Sivile lider mest i krig, både umiddelbart og ved de langvarige skadene som krigen forårsaker.

Angrep på helsepersonell og sykehus

Vi er svært uroet over de pålitelige rapportene om angrep på helsepersonell og sykehus i Ukraina. Slike angrep er overgrep mot vår felles humanitet. Forpliktelsen til å beskytte helsepersonell og helseinstitusjoner er nedfelt i Genèvekonvensjonene og internasjonal rett som er akseptert av alle stater. Vi insisterer på at alle parter i konflikten må respektere helsepersonells nøytralitet, for at helsepersonell kan etterleve den grunnleggende yrkesetiske forpliktelsen det er å beskytte liv og gi behandling og omsorg til alle etter behov, uten frykt og uten å favorisere. Enhver som er skadet og hjelpetrengende må få tilgang til helsehjelp.

15 aktive atomreaktorer

Hver enkelt av Ukrainas 15 atomreaktorer som fortsatt er i drift, og det radioaktive avfallet som lagres nær disse, inneholder store mengder ekstremt farlig og langlivet radioaktivt materiale. Direkte angrep, cyberangrep eller fysisk skade som rammer driften av atomreaktorene, som forstyrrelser i tilgangen på strøm og vann til kjøling av reaktorer og avfallsdammer, medfører fare for branner og eksplosjoner som kan resultere i en radioaktiv katastrofe i hele Eurasia. Alle parter må sørge for at de kjernefysiske anleggene kan driftes på en trygg måte, og slike anlegg må ikke være mål for krigshandlinger.

Atomvåpen utgjør den største risikoen for helse og velferd

Som Verdens helseorganisasjon har uttalt, utgjør atomvåpen den største umiddelbare risikoen for menneskelig helse og velferd. De er klargjort for å slippe løs en siste epidemi som vi ikke har noen effektiv behandling mot.

Russiske og andre statsledere med atomvåpen bekreftet så sent som i januar at en atomkrig ikke kan vinnes og aldri må utkjempes. Selv en begrenset atomkrig i én region kan bli en global katastrofe. Russland og NATO må eksplisitt gi avkall på bruk av atomvåpen i den pågående krigen i Ukraina. 

Til syvende og sist kan vi bare forebygge en slik katastrofe ved å avskaffe atomvåpen. Alle stater bør derfor slutte seg til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen.

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund

Edel Marlèn Taraldsen, leder i NSF Student

Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening

Maja Elisabeth Mikkelsen, leder i Norsk medisinstudentforening

Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen

Signe Flottorp, styreleder i Norske leger mot atomvåpen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg