Ny bærekraftsportal hos SSB

sdgs alle

1. april i år lanserte Statistisk sentralbyrå en ny portal for å vise hvordan det står til med de globale bærekraftsindikatorene i Norge. Denne har kommet til i samarbeid med departementene og underliggende etater. Portalen viser fram over 60 av indikatorene, og flere skal komme etter hvert.

Skrevet av: Heidi Lyshol

Portalen sees her: https://www.ssb.no/sdg.

På denne siden står det mer om grunnlaget for disse indikatorene, som er tett knyttet til FNs bærekraftsmål, også kjent som Sustainable Development Goals eller SDGs. 

Hvis man tenker på Dahlgren og Whiteheads modell for sosiale helsedeterminanter, er det ganske mange av indikatorene SSB har tatt med denne gangen som er viktige for folkehelsen.

Eksempler

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner.
Der er en av indikatorene SSB peker på Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4). Denne indikatoren refererer til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Kommuneundersøkelse for 2019, der 98 % av kommunene i Norge har slike katastrofeplaner. 

Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker har indikatoren Drepte og hardt skadde i trafikkulykker (3.6.1).  Grafen under viser den svært positive utviklingen over tid, med stor nedgang både når det gjelder døde og hardt skadde.

Les mer om FNs bærekraftsmål her: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg