Folkehelseforeningen sine vedtekter

The 3D rendered blue paragraph law symbols hovering over a person's hands on the background

På Folkehelseforeningens årsmøte, 20.03.23 ble vårt formål og vedtekter oppdatert med ny formålsparagraf og hvordan styret skal være sammensatt. Vi synes at det er viktig at alle får innsikt i driften.

§ 1 Formål

Norsk forening for folkehelse er en medlemsbasert tverrfaglig nasjonal forening som bidrar til samarbeid mellom forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, politikere, offentlig-, privat- og frivillig sektor for bedre folkehelse. Foreningen arbeider for å:

  • sikre helsefremmende omgivelser, gode levekår og trivsel for alle grupper i samfunnet, herunder utjevne sosiale helseforskjeller
  • gi alle muligheten til å være aktive, gjøre noe sammen og oppleve mestring og mening i hverdagen  
  • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt

§ 2 Arbeidsmåter

Foreningen skal fremme forskning, utdanning og kunnskapsbasert praksis innen området. Foreningen skal også formidle informasjon og innsikt om folkehelse og påvirke folkehelsepolitikken gjennom nettsider, publikasjoner, møter, kurs, konferanser og seminarvirksomhet.

§ 3 Medlemskap

Foreningen er åpen for personer, organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har interesse for forskning, utvikling, utdanning og praksis innenfor helsefremmende arbeid, forebygging, behandling og rehabilitering.

§ 4 Styret

Foreningen skal ledes av et tverrfaglig sammensatt styre bestående av inntil 10 medlemmer, med opptil 4 varamedlemmer. Et av medlemmene og et av varamedlemmene skal representere Folkehelseforeningen Ung.

Av styrets medlemmer velger årsmøtet en styreleder for ett år av gangen. 

Styret velges for to år av gangen, dog slik at tre eller fire av styrets medlemmer er på valg hvert år.

Styret konstituerer seg selv og velger en eller to nestledere som utgjør et arbeidsutvalg.

Sekretær og kasserer kan velges etter behov.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Styrets beslutninger avgjøres ved flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Det er ønskelig at varamedlemmene deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. De inndeles i rekkefølge etter ansiennitet. Ved forfall av styremedlemmer til et styremøte vil da varamedlem nr. 1 rykke opp til å bli styremedlem med stemmerett, deretter nr. 2 inntil styret er fulltallig.

Styret kan nedsette underutvalg og referansegrupper.

Styret legger frem forslag på valgkomité til årsmøtet.

§ 5 Sekretariatet

Foreningen kan etablere et lønnet sekretariat avhengig av tilstrekkelig økonomi. Det ledes av en generalsekretær.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars med tre måneders varsel. Sakspapirer skal sendes ut senest tre uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal få fremlagt årsmelding og regnskap for eventuelle kommentarer.

Årsmøtet velger styreleder, representanter til styret, valgkomité på tre eller fire medlemmer og revisor, og fastsetter kontingent for følgende år.

Medlemmer har stemmerett, dvs. når man har betalt siste års eller inneværende års kontingent.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Ekstraordinært årsmøte skal gjennomføres dersom styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det.

§ 7 Valgkomité

Senest fire uker før årsmøtet skal valgkomité avgi skriftlig forslag på styreleder, styremed­lemmer, varamedlemmer og revisor.

§ 8 Signatur

To av styrets medlemmer i fellesskap eller styrets leder og generalsekretær, eller kasserer, har hver for seg foreningens signatur.

§ 9 Regnskap og revisjon

Senest tre måneder etter kalenderårets slutt skal foreningens reviderte regnskap for siste år legges frem for styret.

§ 10 Forhold til andre organisasjoner

Norsk forening for folkehelse kan være medlem i norske og internasjonale organisa­sjoner som arbeider med helsefremmende forskning, opplysning og utvikling og som har sammenfattende interesser med Norsk forening for folkehelse.

§ 11 Oppløsning

Norsk forening for folkehelse kan oppløses etter vedtak på to på hverandre følgende årsmøter med 3/4 flertall.

Eventuelle gjenstående midler tilfaller en forening eller institusjon med lignende formål som Norsk forening for folkehelse.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg