Hvordan ville du bruke en fersk milliard til helsefremmende arbeid? Vi lager felles innspill til den nye folkehelsemeldingen.

Hva vil du gjøre for en ny folkehelse-milliard?

Organisasjoner, fagfolk og forskere er velkommen til et møte der vi lager felles innspill til den nye folkehelsemeldingen. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (HOD) kommer på møtet og forteller om arbeidet med den nye meldingen.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt deltar og bidrar i møtet.

Torsdag 7. april 2022 kl. 13.30 – 17.00

Arrangør: Folkehelseforeningen

Vertskap/Sted: KLP, Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Påmelding: Meld på deltakelse og eventuelt innlegg her før 4. april. 2022

Allerede i Stortingsmelding 34 (2012 – 2013) ønsket daværende helseminister Jonas Gahr Støre å etablere et nasjonalt kontaktforum for å styrke dialogen og samarbeidet mellom myndighetene og frivillige organisasjoner om folkehelseutfordringene.

I 2022 har regjeringen påbegynt arbeidet med å skrive en ny folkehelsemelding, som etter planen skal oversendes Stortinget neste vår. Nå er det viktig at fagmiljøer og organisasjoner er tidlig på banen og gir innspill på hva som bør være viktige fokusområder i meldingen. Folkehelseforeningen tar opp tråden fra 2012. Vi samler betydningsfulle aktører innenfor fagområdet til et «Nasjonalt Folkehelseforum». Der skal vi drøfte utarbeidelse av et felles innspill til meldingen. Den enkelte organisasjonen vil også få et godt grunnlag til å utarbeide egne politiske innspill.

Hvem inviteres?

Organisasjoner, faggrupper og forskingsmiljøer er viktige aktører i det nasjonale og lokale folkehelsearbeidet. Vi besitter kunnskap og erfaringer om hva som fremmer helse og trivsel. Vi har ulike fokusområder, men i hovedsak har vi felles interesser. Dersom vi snakker med en felles stemme på disse områdene, vil vi ha større muligheter til å påvirke enn om vi snakker hver for oss. Derfor har Folkehelseforeningen tatt initiativ til å invitere til et «Nasjonalt Folkehelseforum» der organisasjoner og fagmiljøer kan lage felles politiske innspill, sette søkelys på helsefremmende arbeid i offentligheten og fremme helse, trivsel og bærekraft.

Arbeidet vil danne grunnlaget for et felles innspill til folkehelsemeldingen som leveres politisk ledelse.

I dette møtet vil vi ta utgangspunkt i et scenario:

Regjeringen inviterer oss til et møte der de sier at budsjettet for 2024 skal inneholde en ny milliard kroner til helsefremmende arbeid. På hvilke områder synes dere at vi skal bruke den?

Program

 • Folkehelseforeningen og Vertskapet KLP ønsker velkommen med korte, faglige innlegg.
 • Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt orienterer om arbeidet med meldingen.
 • Vi organiserer det som et «Folkehelse-ting»
 • Forskere og representanter for organisasjoner inviteres til å holde korte innlegg (3 min) om hvilket område en ny «Folkehelsemilliard» bør brukes til. Hver innleder avslutter med å henge opp én lapp med forslag til ett fokusområde.
 • Det stemmes over forslagene til fokusområder for å i felleskap komme frem til de viktigste områdene.
 • Kaffepause med enkel serving
 • Gruppesamtaler om utvalgte prioriterte områder.
 • Oppsummering og veien videre – drøfting av et evt. felles politisk krav om en «Folkehelsemilliard».

Møtet avsluttes senest kl. 17:00.

For mer informasjon kan du kontakte Annica Øygard på telefon 954 95 003 eller

En heldag for helsefremmende arbeid

Vi anbefaler alle til å gjøre dette til en heldag for det helsefremmede arbeidet. Delta gjerne på  Helsefrivillighetens dag – Stiftelsen Dam i Marmorsalen på Sentralen i Oslo, før du kommer til innspillsmøtet.

Om Folkehelseforeningen

Folkehelseforeningen er en frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for å:

 • fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet
 • forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter
 • bygge broer mellom kunnskap og praksis og aktører på folkehelsefeltet
 • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt

Vår største aktivitet er å arrangere den årlige Folkehelsekonferansen der offentlig forvaltning, forskere, praktikere, næringslivet og frivillige organisasjoner møtes for å videreutvikle det viktige helsefremmende. Du kan lese mer på www.folkehelseforeningen.no

Vi gleder oss til godt samarbeid!

Med vennlig hilsen

Jorid Grimeland Lasse Heimdal Annica Øygard

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg