ABC for bedre psykisk helse – en kampanje

Hodebra

ABCen til bedre psykisk helse er et forslag om å kjøre en folkeopplysningskampanje for å øke helsekompentansen i befolkningen på psykisk helse. En rapport fra H-dir viser at helsekompetansen i befolkningen om hva som er smart å gjøre for å stryke sin psykiske helse og livskvalitet er lav. Folk flest kjenner ikke til konkrete råd og anbefalinger på dette området.

Hva er ABC?

Tiltaket ABC-en til bedre psykisk helse gjennomføres som en nasjonal opplysningskampanje der tre gode anbefalingene for bedre psykisk helse og livskvalitet fremmes. De gode rådene er: A – gjør noe aktivt, B – gjør noe sammen og C – gjør noe meningsfullt.

 A – gjør noe aktivt er et råd om å gjøre noe fysisk, mentalt, spirituelt eller praktisk, aktivitet er bedre enn passivitet. B – gjør noe sammen, er et råd om å oppsøk sosiale fellesskap og hjelp andre inn i slike fellesskap. C – gjør noe meningsfullt, er et råd om å gjøre noe som gir deg den gode følelsen, som å engasjere seg i frivilligheten, i dugnaden eller annen aktivitet der du bidrar med noe av verdi til andre og deg selv.

På basis av disse enkle men geniale rådene oppfordres alle til å ta ABCen i bruk for egen del, for sin familie, for sine kolleger, venner og alle andre man har kontakt med i utdanning, arbeid og fritid. 

Staten bør understøtte en folkehelsekampanje bygget på ABC-en til bedre psykisk helse, sier Steinar Krokstad, professor i samfunnsmedisin og leder av HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag

Trenger ikke utdanning for å ta verktøyet i bruk

På samme måte som kunnskap om bedre fysisk helse (kunnskap om røykekutt, fysisk aktivitet og 5 frukt og grønt om dagen) har bidratt til folkehelsearbeidet for bedre fysisk helse, kan ABCen bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet i alle grupper i samfunnet.

ABCen er utformet slik at alle kan bidra til folkehelsekampanjen, man trenger ingen utdanning for å ta verktøyet i bruk. ABCen fungerer derfor godt i samskapingsprosesser. Alle enkeltindivider, familier, organisasjoner, skoler, næringslivet, helsetjenesten, det offentlige og frivilligheten kan spille på lag mot felles mål, og på denne måten øke kapasiteten i samfunnet på psykisk helse i betydelig grad, og slik avlaste de allerede overbelastende helsetjenestene.

Den største helseutfordringen i vårt samfunn

Psykiske plager og assosierte smerteplager og utslitthet utgjør de største helseutfordringene i vårt samfunn nå. Utfordringene preger sykefravær og arbeidsuførhet. Omfanget av slike plager øker blant barn, ungdom og unge voksne, mens vi har behov for en frisk arbeidsfør befolkning. Ikke minst for å kunne ivareta et økende antall eldre i samfunnet i framtiden. Staten bør understøtte en folkehelsekampanje bygget på ABC-en til bedre psykisk helse.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer.  Steinar Krokstad, leder av HUNT forskningssenter og leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag presenterte dette innspillet. Etter avstemming ble dette prioritert som det 13. viktigste tiltaket.

Du kan bli mer kjent med Folkehelsealliansen i Trøndelag her

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg