Brev til statsministerens kontor: COVID-19-vaksinasjon – et spørsmål om globalt likeverd

sars-cov-2-5090264_1920

Vaksiner mot Covid-19 vil lenge være et knapphetsgode. World Federations of Public Health Associations (WFPHA) har kommet med en uttalelse til verdens nasjoner hvordan de kommende vaksinasjonene må gjennomføres. Folkehelseforeningen, norsk medlem av WFPHA, ber om at den norske regjering vil gjennomføre de tiltak som er omtalt i vedlagte brev.


COVID-19-VAKSINASJON – ET SPØRSMÅL OM GLOBALT LIKEVERD

Folkehelseforeningen er norsk medlem av World Federation of Public Health Associations (www.wfpha.org) som er den internasjonale organisasjonen for foreninger som arbeider for å styrke samfunnets helsefremmende og sykdomsforebyggende innsats.

WFPHA har som et av sine mål å arbeide for likhet i helse og utvikling av global politikk for å forbedre folkehelsen. Den utviklingen av koronapandemien som verden nå opplever, er en alvorlig trussel mot nettopp dette målet. Ikke-farmasøytiske tiltak og virkemidler har mange steder vært til stor nytte for å holde utbredelsen av sykdommen under en viss kontroll, men det ser ikke ut til at dette er nok for å slå tilbake denne alvorlige epidemien.

Vi vet fra annet forebyggende arbeid rettet mot infeksjonssykdommer at nest etter tilgang til rent drikkevann, er vaksinasjon det mest effektive virkemidlet mot utbrudd og spredning av slike sykdommer. Heldigvis virker det som vi snart kan få tilgang til vaksiner som kan benyttes for å begrense og bekjempe den globale utviklingen av pandemien.

Men vaksiner mot COVID-19 er, i alle fall i en tid framover, et knapphetsgode. Både for å få best mulig virkning på befolkningen, og for å sikre at ulikheter i vaksinasjonsdekningen ikke forsterker en allerede eksisterende skjevfordeling av sykdomsbyrden, må strategiene for hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres være nøye gjennomtenkte. 

WFPHA har kommet med en uttalelse til verdens nasjoner som peker på visse forhold som nøye må vurderes og søkes ivaretatt ved gjennomføringen av de kommende vaksinasjonene, se vedlegg (https://www.wfpha.org/document-upload/statement_on_covid_english). Spesielt bør det legges vekt på internasjonalt samarbeid, og mulighetene for å støtte opp med ressurser til nasjoner som ikke selv har økonomisk styrke til å gjennomføre vaksinasjonen på en forsvarlig og befolkningsdekkende måte. Dette er også en tematikk som WFPHA sammen med over 100 andre internasjonale organisasjoner har tatt opp spesielt med G20-landene (https://www.wfpha.org/covid-19/). COVID-19 viser ingen respekt for grenser. Selv ut fra nasjonale egeninteresser er det derfor vesentlig at vaksinen så raskt som mulig blir gjort tilgjengelig for sårbare grupper i alle land dersom vi effektivt skal kunne slå ned epidemien.

Vi er selvsagt kjent med den norske regjeringens langvarige støtte til globale vaksinasjonsprogrammer, og legger til grunn at den også vil fortsette i dagens situasjon. Likevel finner vi det relevant å anmode om at man overfor lokale og regionale myndigheter, helsepersonell og befolkningen for øvrig synliggjør at vaksinasjon ikke bare handler om å sørge for at egen befolkning blir beskyttet. Et verdensomfattende vaksinasjonsprogram er av vesentlig betydning både for å få pandemien under kontroll og for å sikre at pandemiens ødeleggelser i form av økte ulikheter i helse blir minimalisert.

Vi viser også til et nylig gjennomført webinar i regi av WFPHA der vaksinasjon mot COVID-19 blir drøftet, se https://www.wfpha.org/producing-a-safe-and-effective-vaccine-align-public-health-needs-with-economic-social-development-objectives/


Brevet i sin helhet kan lastes ned ved å trykke på denne lenken.


Foto: pearson0612 fra Pixabay

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg