Faktaformidling som motivasjon for ulykkesforebygging

Skadeforebygging

Ulykker kan forebygges. Formidling av fakta er avgjørende for å få vekket interesse for tematikken. Bedre registrering, analyse og formidling av skadedata vil styrke det forebyggende arbeidet.

Forfattere: Eva Jakobson Vaagland, Tina Hveem Vislie

Institusjon: Skadeforebyggende forum

To verktøy som motiverer til skadeforebyggende arbeid: skadebarometer og fallbarometer

Denne artikkelen ble presentert på poster på Folkehelsekonferansen 2022. Del dine resultater på Folkehelsekonferansen 2023! | Folkehelseforeningen

Innledning

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell medlemsorganisasjon som gjennom informasjon- og samarbeidstiltak arbeider for å forebygge skader og ulykker, spre kunnskap om hvor og hvordan ulykker skjer, og hva som kan gjøres for å forebygge dem. Skafor samarbeider med kommuner, frivillige organisasjoner, myndigheter og næringsliv over hele landet.
Barn og eldre er overrepresentert i skadestatistikken, og er derfor viktige målgrupper i arbeidet. Mange ulykker skjer i eller i nærheten av boligene våre. Det er disse ulykker Skafor er spesielt opptatt av å forebygge.

Bakgrunn


Hjem- og fritidsulykker får sjelden de store overskriftene. Ved en gjennomgang av mediesaker i 2021 fant vi mange artikler om skader og dødsfall knyttet til trafikk og brann. Media prioriterer de mest spektakulære ulykkene og gir dermed lesere og seere en forståelse for at det er disse ulykkene som er dominerende. Trafikksikkerhet, brannforebygging og arbeidsrelaterte ulykker er også prioritert når det gjelder forskning. Det er nødvendig med spesielle innsatser for å synliggjøre de mer hverdagslige ulykkene, de det er flest av. De som koster samfunnet mest i behandling og rehabilitering.

Prosjekt


Skafor utvikler og formidler informasjon for å belyse hvor mange som rammes av ulykker, kostandene for samfunnet og den enkelte og hvordan skader kan unngås eller reduseres. På den måten vil vi motivere til forebyggende tiltak. Fallbarometeret og Skadebarometeret er to nye verktøy i dette arbeid. Akkurat som andre barometre kan de forutsi en forventet fremtid basert på fakta, slik at så vel kommuner som enkeltperson kan ta forholdsregler.


Vi valgte å starte med fallulykker og hoftebrudd fordi det er en stor helseutfordring. I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time, mer enn 9.000 pr år. Det er kostbart for samfunnet og reduserer livskvaliteten for de berørte. Via Folkehelseinstituttet har vi tilgang til lokale og nasjonale data. Helsedirektoratet har utarbeidet en rapport om kostnadsbildet. Vi slo oss sammen med eksperter på tjenestedesign og jobbet i nær kontakt med kommunene for å utvikle vårt barometer. Der kan alle interesserte nå finne informasjon om antall og kostnader for hoftebrudd på lokalt og nasjonalt nivå. Informasjonen gir et nyttig kunnskapsunderlag, og motiverer til forebyggende tiltak. Skadebarometeret gir et lokalt skadebilde basert på nasjonale skadetall.

Reslutater og læringspunkter


Barometrene gjør det enkelt å dele fakta, spre informasjon og motivere kommuner og enkeltpersoner til innsats. Vi ser at de blir brukt av kommuner, politikere, skoler, universiteter, media m.fl. Informasjonen blir brukt i artikler, plandokument, skoleoppgaver og formidling i ulike sammenhenger.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg