Integrere tro og livssyn som en naturlig del i helsevesenet, og femme bedre helse og livskvalitet

Religion

Prinsippet om det livssynsåpne samfunn er nedfelt i norsk lov. Det innebærer at ulike trosretninger og livssyn skal likebehandles i de offentlige tjenestetilbudene. Bevissthet, informasjon, men også midler er viktig for å gjennomføre tiltaket.

Hvordan kan tiltaket gjennomføres?

Kanskje det viktigste av alt er økt bevissthet rundt behovet for livssyn og hvordan det kan fylles. Tros- og livssynssamfunn er ikke alene om å tilby meningsfulle fellesskap med andre mennesker, men for mange nordmenn er det viktigste sosial miljøet utenfor familien nettopp tros- eller livssynsfellesskapet. Mange har et særlig stort behov for åndelig støtte og omsorg når de rammes av alvorlig sykdom. En bevissthet rundt dette, kunnskap og informasjon om hvor, og til hvem man skal henvende seg for å finne samtalepartnere er viktige enge.

En sykehushumanist, -imam eller -prest kan være gode å ha i visse situasjoner. I mange år har behovene blitt dekket av sykehusprester, mens i dag er Norge et langt mer tros- og livssynsmangfoldig land, og prinsippet om det livssynsåpne samfunn er nedfelt i lov. Det innebærer at ulike trosretninger og livssyn skal likebehandles i de offentlige tjenestetilbudene. Bevissthet, informasjon, men også midler er viktig for å gjennomføre tiltaket.

Hvordan vil tiltaket bidra til bedre folkehelse?

Gode sosiale relasjoner og en opplevelse av å tilhøre et fellesskap har stor betydning for psykisk helse. Mange finner dette i tros- og livssynsamfunn. Det å være avskåret fra «åndelig helse» samtidig som det står dårlig til med fysisk helse blir dobbelt galt. Et helsevesen som ivaretar mangfoldet av tro- og livssyn vil derfor bedre folkehelsen.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. Kai Erik Westergaard fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn holdt dette innlegget under møtet. Etter avstemming ble dette prioritert som det tiende viktigste tiltaket.

Du kan bli mer kjent med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn her

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg