Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet

Veileder_illustrasjon (002)

Engasjerte seniorer er en ressurs i lokalsamfunnet som bidrar til glede og nytte for seg selv og for samfunnet. Frivillig engasjement kan beskytte mot helseproblemer, sosial isolasjon og ensomhet.

Forfattere: Maria Traasdahl, Simon Sandoval m.fl.

Institusjon: Helsedirektoratet v/ Senter for et aldesvennlig Norge, Halogen

Veilederen: Her kan du laste ned et bra verktøy for lokalt arbeid

Denne artikkelen ble vist som poster på Folkehelsekonferansen 2022. Del dine resultater på Folkehelsekonferansen 2023! | Folkehelseforeningen

Bakgrunn

Senteret for et aldersvennlig Norge sammen med Halogen gjennomførte i 2021 et prosjekt med 12 kommuner for å utforske nye muligheter og løsninger for hvordan kommunene kan mobilisere seniorressurser i lokalsamfunnet.

Det er en politisk målsetting at de store kullene som i tida fremover vil nå pensjonsalderen, i større grad skal bruke sin kompetanse og ressurser til nytte for lokalmiljø og samfunn. Det må utforskes nye måter å mobilisere det potensialet som finnes i en stadig friskere eldrebefolkning og som svarer til deres ønsker og behov. Utfordringen er hvordan kommunene kan mobilisere og koordinere ressursene i et lokalsamfunn og ta rollen som innovatør og tilrettelegger for samskaping.

Tiltaket

Målet med prosjektet var å samle erfaringer som grunnlag for å utvikle modeller for å øke eldres deltakelse i frivilligheten i samfunnet. Dette med utgangspunkt i hvilken rolle kommunene kan ta for å øke eldres deltakelse. I samarbeid med de deltakende kommunene skulle prosjektet utvikle metoder og gode samarbeidsmodeller som legger til rette for at seniorressursene og de etablerte samfunnsaktørene finner hverandre for sammen å avdekke behov, se muligheter og skape løsninger.
Alle landets kommuner var invitert til å delta der vi hadde en begrensning på 10 – 12 deltakende kommuner.

Halogen hadde ansvar for gjennomføringen som var lagt opp med en rekke samlinger, webinarer, arbeidsmøter og oppgaver kommunene skulle gjennomføre. Det ble brukt metoder som tjenestedesign, fremsyn og gevinstrealisering. Hver kommune etablerte et lokalt kjerne-team. Forutsetning for å delta i prosjektet var at kjerneteamet skulle være bredt sammensatt, at deltakelsen i prosjektet var forankret i politisk og administrativ ledelse, at det ble satt av ressurser til å delta i prosjektet og at kommunen skulle organisere de nødvendige aktivitetene lokalt. Prosjektet ble gjennomført fra juni 2021 til februar 2022.

Resultater

Parallelt med prosessen med kommunene, har vi jobbet kontinuerlig med å trekke ut læring fra prosessen, systematisert og utviklet veiledende materiale. Dette har resultert i en digital veileder som er presentert på nettsiden til Senter for aldersvennlig Norge.
Veilederen inneholder konkrete metoder, eksempler, guider og maler som kan brukes for å engasjere flere seniorer til frivillig innsats i lokalmiljøet.

Hva har vi lært?

Det nyskapende i prosjektet, har vært en litt annen måte å jobbe på både for kommunene og oss som prosjekteiere. Flere kommuner uttrykte at det var uvant å ikke ha et klart definert utfall på forhånd. Det har gitt erfaringer om nye måter å samarbeide på, rigge og tilpasse arbeidet.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg