Samskaping fra plan til handling – ansattes forståelse av hvordan vi får til samskaping i praksis

samskaping, medvirkning, kommunal sektor, kommune 3.0, innovasjon,

I 2022 mottok Hege Bekken Folkehlseforeningens stipend for arbeidet med masteroppgaven «Samskaping fra plan til handling – En kvalitativ studie av kommunalt ansattes forståelse av hvordan vi får til samskaping i praksis» Her kan du lese sammendraget av oppgaven.

Bakgrunn og hensikt

Kommunene i Norge har de senere årene i stadig større grad fremhevet samskaping som et bidrag til å løse de komplekse utfordringene vi står overfor innen demografisk utvikling, klima- og miljø og utenforskap. Forståelsen av hva samskaping er og hvordan vi får til reell samskaping i kommunene er imidlertid mangelfull.

Målet med dette prosjektet var å utforske kommunalt ansattes forståelse av samskaping, og hva de mener kan bidra til å fremme og hemme samskaping.

Metode

Kvalitativ metode med dokumentanalyse av kommuneplanens samfunnsdel i de 41 kommunene i Nordland fylke, samt semistrukturerte intervju med seks kommunalt ansatte i tre av kommunene som omtalte samskaping i sin kommuneplanens samfunnsdel.

Resultat

13 av 41 kommuner i Nordland fylke nevner samskaping i kommuneplanens samfunnsdel. Ut fra empiriske data framkommer det at det ikke er noen felles forståelse av begrepet. Begrepsforståelsen varierer både innad i kommunen og mellom kommunene.
Informantene var imidlertid samstemt når det gjaldt faktorer som kunne bidra til å fremme og hemme samskaping: forståelse av begrepet og egen rolle, overskudd og ressurser til å jobbe med samskaping, forståelse for at samskaping er en sosial prosess, avklaring av roller og maktstrukturer, helhetstenking og forankring.

Konklusjon

Uklar og ulik begrepsforståelse er en medvirkende årsak til at det er utfordrende å ta seg fra plan til handling for kommunene. For å få til samskaping er det viktig å jobbe med bevissthet om og for å tilrettelegge for faktorene som fremmer samskaping. Forankring i planverk er viktig, men ikke nok. Sosiale prosesser er fellesnevnere for de fleste av faktorene som er identifisert i dette prosjektet: tid og ressurser, involvering, og bevissthet om ulike roller og maktstrukturer. Innovasjons- og endringsteori kan bidra til å forstå usikkerhet og læring i samskaping.

Hvis du vil lese mer om samskaping:

Samskapende sosial innovasjon – KS

Samskaping for nybegynnere – Biblioteket som samskaper (bibliotekutvikling.no)

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg