Møteplass folkehelse + Folkehelseforum = Tiltak og forskning mot ensomhet

portrait of tired young woman student standing alone in city center and looking at camera with straight face while crowds of men and women are whizzing around.

Tidspunkt: kl 09.00 – 15.00 torsdag 05.09.24 (man kan delta på deler av møtet hvis man ikke kan sette av hele dagen)

Hvor: Frivillighetens hus, Christian Krohgs gate 10, 0186 Oslo

Du melder deg på her

Møteplass folkehelse arrangeres av Frivillighet Norge og har som mål å styrke samarbeidet mellom offentlig- og frivillig sektor på folkehelsefeltet.

Folkehelseforum arrangeres av Folkehelseforeningen og har som mål å samle forskningsmiljøer, frivillige- og fagorganisasjoner, medlemmer i folkehelseforening og politikere til faglige dialoger og politiske debatter om dagsaktuelle temaer som kan bedre folkehelsen.

I september slår vi oss sammen og arrangerer et felles møte om ensomhet. Du kan delta hele, eller deler av, dagen.

Program

10.00 Velkommen ved Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

10.10 Hva snakker vi om når vi snakker om ensomhet?

Kirsti Kvaløy, forsker ved NTNU, tar for seg hva vi vet om ensomhet fra forskningen i dag, og hvordan ensomhet defineres i forskningslitteratur

10.30 Hva mener myndighetene om frivillighetens rolle i ensomhetsforebygging?

Hva mener regjeringen at er det offentliges rolle, og hva ser myndighetene for seg at frivilligheten skal gjøre? Vi har invitert helse- og omsorgsdepartementet til å snakke om dette.

10.40 Et godt samarbeid på tvers av sektorer

Frode Mo, representant for Nasjonalforeningen for folkehelsen i Folkehelsealliansen i Trøndelag forteller om samarbeidet mellom forskning, frivillighet og offentlig sektor i Trøndelag. Folkehelsealliansen har blant annet startet en pilot med ABC for psykisk helse, som nå kopieres flere steder i landet.

10.50 Hvordan kan frivillig og offentlig sektor samarbeide for å motvirke ensomhet?

Vanja Konradsen, prosjektleder for Økt deltagelse i Frivillighet Norge, forteller hva vi vet om barrierene som hindrer folk fra å delta i frivilligheten, og gir noen eksempler på samarbeid mellom sektorene som virker.

11.00 Pause

11.10 Hva med de av oss som er ekstra sårbare?

Winnie Nyheim-Jomisko er psykologspesialist, og har blant anent arbeidet mye med minoritetsstress. Hvordan påvirker det opplevelsen av ensomhet?

11.30 Helhetlige tiltak for utsatte grupper

Hanna Christophersen fra Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken forteller om hvordan FRI har arbeidet målrettet i samarbeid med Oslo kommune om å ivareta eldre skeive gjennom sosiale tiltak, kompetanseheving i eldreomsorgen og når kontakt med målgruppen.

Warsame Ali fra Flexid forteller om deres arbeid for krysskulturelle barn og unge, og samarbeid med kommunen for å få flere inn i sosiale fellesskap

11.50 Lunsj

12:30 FolkehelseforumHvordan kan forskning styrke tiltakene mot ensomhet?

Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS og styreleder i Folkehelseforeningen og Annica Øygard, generalsekretær i Folkehelseforeningen bidrar til at du blir kjent med forumet og med andre deltakere.

12.45  Effekter av tiltak mot ensomhet

Thomas Hansen, forsker Phd, Folkehelseinstituttet, har hatt ansvar for en rapport som oppsummerer hva vi vet om effekter på iverksatte tiltak mot ensomhet. Rapporter er levert Helsedepartementet ifm. deres arbeid med en nasjonal strategi mot ensomhet.

13.05 Kunnskapsoppsummeringer og forskning om ensomhet

Simona Grasso, seniorrådgiver i Norges Forskningsråd, skal presentere en analyse av Forskningsrådets arbeid på området ensomhet. I tillegg vil hun fortelle om hvilke muligheter det finnes for å samle mer kunnskap på feltet fremover.

13.25 Vi forbereder den store dialogen

13.30   Dialog

Vi blander oss godt slik at grupper som består av forskere, offentlig administrasjon og frivillig sektor og fagorganisasjoner snakker sammen om følgende:

  • Hva legger vi egentlig i begrepene ensomhet og inkludering?
  • Hvordan tas forskning i bruk når man velger tiltak, for å forhindre ensomhet, i lokalmiljøer?
  • Hvordan kan det bli mer naturlig at forskningsmiljøer, kommunal- og frivillig sektor samhandler i arbeidet mot ensomhet?
  • Hvilke fordeler/ulemper er det å drive tiltak som det blir forsket på?
  • Hvilke kunnskapshull må tettes på dette området?

14.15  Pause, der politiker kommer og blir kjent med resultatene fra dialogen

14.30  Politisk debatt om ensomhet, forskning og tiltak

Lasse Heimdal leder en politisk debatt der resultatene fra den tidligere dialogen står sentralt. Vi har invitert politikere fra finanskomiteen, kunnskaps- og forsknings komiteen og helsekomiteen. Vi kunngjør navn etter hvert som vi mottar svar.

15.00  Møtet er slutt   

Så fungerer Folkehelseforum

Dette kan også være aktuelt for deg:

Digital lunsj: Hvordan inkludere gutters og menns utfordringer i større grad enn i dag? | Folkehelseforeningen

Linn i FHF Ung representerer Norge i EVID-ACTION Youth Alcohol Network | Folkehelseforeningen

Opptak fra digital lunsj: Tverrsektorielt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg